Lai Châu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thứ bảy - 01/10/2022 11:37 1.669 0
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và bình đẳng giới; nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, vì quyền lợi của phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất nước. Những năm qua chính quyền các cấp, các ngành, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo động lực để tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.
Lai Châu xuất hiện ngày càng nhiều hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do phụ nữ làm chủ
Lai Châu xuất hiện ngày càng nhiều hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do phụ nữ làm chủ
Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, với 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 84%. Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 939, đối với sự phát triển của tỉnh, để có sự thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, ngày 7/2/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, trong đó giao Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách triển khai thực hiện Đề án 939 lồng ghép với các chương trình, đề án khác do ngành, địa phương quản lý. 

Công tác tuyên truyền được coi trọng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Đề án 939 đến 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp; cấp phát trên 1.800 cuốn sách tuyên truyền về mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; gương sáng phụ nữ khởi nghiệp thành công; cẩm nang hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ...; chỉ đạo, hưỡng dẫn Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của phụ nữ. Phối hợp với Đài PT - TH tỉnh, Báo Lai Châu xây dựng, đăng tải 1.700 tin, bài tuyên truyền về công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; gương phụ nữ khởi nghiệp thành công. Đặc biệt các cấp hội đã khai thác và phát huy tốt việc tuyên truyền trên mạng xã hội, Facebook, Fanpega, zalo của các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành lồng ghép trong tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hơp; đồng thời bố trí kinh phí triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Nhằm nâng cao nhận thức về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và năng lực quản lý, điều hành khởi nghiệp của phụ nữ, các hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện đã tổ chức 7 lớp tập huấn về khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ vá các đơn vị kinh doanh.. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 2 cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp” và Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh (năm 2019 và 2021) với 60 ý tưởng tham gia, có 3 đề án xuất sắc vào chung kết đã thuyết trình kêu gọi hỗ trợ vốn. Sau các cuộc thi đã phối hợp hỗ trợ thành lập 11 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, hỗ trợ 130 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ 2 ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi với số tiền 200 triệu đồng; đồng thời tổ chức mở 12 lớp tập huấn, đào tạo nghề, kiến thức về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho 482 phụ nữ tham gia. Triển khai các mô hình tài chính tự quản, tạo nguồn vốn tại chỗ, phù hợp với nhu cầu nguồn vốn của hội viên, phụ nữ, trong đó đã thành lập và duy trì 461 sổ tiết kiệm tại các chi hội, có 19.896 thành viên tham gia với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng...

Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan cũng tích cực vào cuộc, nối bật như: Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện Đề án cho HLHPN tỉnh và các đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 166 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh an toàn cho trên 6.700 học viên, trong đó có trên 2.700 học viên nữ; tổ chức 953 lớp đào tạo nghề cho trên 28.700 học viên, trong đó có trên 10.400 học viên nữ; liên kết, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, tổ liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp, từ năm 2017 đến năm 2022 đã thành lập 50 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 20 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp (toàn tỉnh hiện có 151 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ); tổ chức 6 lớp đào tạo, bối dưỡng về quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực và đầu thầu qua mạng cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số phụ nữ đoanh nhân. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, mở lớp đào tạo nghề cho trên 14.000 lao động nữ. Sở Khoa học - Công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; hỗ trợ 2 doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, hỗ trợ 2 đơn vị đăng ký nhãn hiệu sản phẩm 60 triệu đồng. Sở Công thương, hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn do nữ làm chủ; xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng trang, thiết bị tiên tiến trong sản xuất cho 5 lượt cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 3 sản phẩm của doanh nghiệp. Liên minh HTX, phối hợp tư vấn thành lập 41 hợp tá xã do phụ nữ làm chủ; tư vấn, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thẩm định 43 dự án cho 17 hợp tá xã do nữ làm chủ nhiệm được vay gần 13 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã...

Qua đó, đã giúp nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, chủ động, tích cực, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong đó có 131 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; 10.402 phụ nữ được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, ... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, việc khởi nghiệp, khởi sự của phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế, nhiều phụ nữ chưa mạnh dạn tham gia khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp của nhiều phụ nữ chỉ dựa vào thực tế mô hình kinh tế gia đình, chưa có tính mới, mô hình mới; việc sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm theo các mô hình đảm bảo an toàn chất lượng trong các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ chưa nhiều, quy mô liên kết còn nhỏ hẹp...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 "Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc", đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh thời gian tới, tỉnh Lai châu xác định: tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 191/KH-UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của phụ nữ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn cho phụ nữ, diễn đàn Ngày phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận và sử dụng các kênh thươn mại điện tử. Triển khai các biện pháp thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết hợp với đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, hộ  kinh doanh của phụ nữ thông qua các chuỗi dịch vụ, hỗ trợ chất lượng, bền vững. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tá xã do nữ quản lý, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương. Tập trung triển khai lồng ghép hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Từ những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua và những giải pháp đã được xác định trên, nhất định tỉnh Lai Châu sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV “xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,877
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down