Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thứ năm - 18/04/2024 04:37 367 0
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1380/UBND-TH về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3605/UBND-TH, ngày 21/9/2023 về tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của Trung ương như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

 2. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ động tham mưu triển khai các phương án vận động thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép nhất là số vũ khí tự chế trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo trên không gian mạng và qua đường bưu chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền quản lý.

- Chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 3025/KHPH, ngày 21/6/2023 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới giữa 3 lực lượng Công an - Biên phòng - Hải quan; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, tình hình vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Duy trì công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, khu vực biên giới, cửa khẩu để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, nhất là các trường hợp mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo qua biên giới vào Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Sở Thông và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

- Chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp cũng như nguy cơ, hậu quả của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các biện pháp, chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; đưa tin bài về công tác bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn toàn tỉnh để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung các gói, kiện hàng tại các điểm giao dịch để phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo qua đường bưu chính.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh: Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đưa tin về kết quả xét xử nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

5. UBND các huyện, thành phố

 - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức ký cam kết đến từng thôn, bản, tổ dân phố và các đối tượng có nguy cơ, điều kiện, khả năng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quy định về quản lý sử dụng pháo.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách nhất là số vũ khí tự chế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang tàng trữ, sử dụng trái phép thuộc địa bàn quản lý để có kế hoạch và tổ chức vận động Nhân dân giao nộp đạt hiệu quả.

- Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia thu gom, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; xem xét xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt, để xảy ra vi phạm (nếu có)./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay17,893
  • Tháng hiện tại535,994
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,297,760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down