Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020

Thứ bảy - 12/10/2019 09:48 490 0
Chiều ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, UBND, phòng nông nghiệp các huyện, thành phố; đại diện ban chỉ đạo các xã đạt chuẩn và dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2019 và đại diện thôn, bản, người dân tiêu biểu trên địa bàn các huyện, thành phố...
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tổng kết của UBND tỉnh khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng (96 xã nông thôn), cụ thể: về nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội: toàn tỉnh có 54 xã đạt tiêu chí về giao thông nông thôn; 91 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 100% xã được sử dụng điện lưới quốc gia, 92,7% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 38 xã đạt tiêu chí về trường học; 44 xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa; 100% xã đạt tiêu chí về chợ; 85 xã đạt tiêu chí về hạ tầng thông tin và truyền thông; 46 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37 triệu đồng; có 33 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 30 xã đạt tiêu chí hộ nghèo; 100% xã lao động có việc làm; 64 xã đạt tiêu chí về hợp tác xã. Nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường: 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 100% xã đạt chỉ tiêu người dân tham gia bảo hiểm y tế, 70 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 27,99%; 79,3% hộ gia đình và 66,5% bản đạt danh hiệu văn hóa, 75 xã đạt tiêu chí văn hóa; 34 xã đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nông thôn. Nhóm tiêu chí hệ thống chính trị: 78 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; dự kiến đến hết năm 2019 có 93 xã đạt tiêu chí về quốc phòng - an ninh... Dự kiến đến cuối năm 2019 bình quân đạt 14,76 tiêu chí/xã, có 36 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã và có 39 xã đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2011 - 2020, tổng vốn huy động và bố trí cho Chưng trình xây dựng NTM trong toàn tỉnh là 28.991.124 triệu đồng, trong đó: vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình 1.545.776 triệu đồng; vốn lồng ghép 27.221.275 triệu đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 15.850 triệu đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 208.224 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua có một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi, một số thời điểm chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, chủ động, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền một số nơi chưa linh hoạt, chưa hiệu quả; kết quả xây dựng NTM tại các địa phương chưa đồng đều, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới thu nhập và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao; một số công trình hạ tầng thiết yếu sau đầu tư bị xuống cấp; việc duy trì và nâng cao chất lượng một số tiêu chí tại các xã đạt chuẩn chưa bền vững; liên kết phát triển sản xuất chưa chặt chẽ, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; việc phân bổ, huy động lồng ghép các nguồn lực còn nhiều khó khăn...

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu bật những kết quả đạt được, kinh nghiệm và giải pháp trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với từng địa phương, lĩnh vực như: việc huy động và lồng ghép các nguồn lực; công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn; việc triển khai mô hình du lịch cộng đồng góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với xây dựng NTM; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM; vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng NTM; xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ thể của nông dân, tấm gương điển hình, các tổ chức và cá nhân đã tích cực chung sức xây dựng NTM. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các nguồn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông liên xã, liên bản, kết nối vùng sản xuất, thiết chế văn hóa...; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa khu vực nông thôn; thực hiện đồng bộ quyết liệt mục tiêu xã, bản nông thôn kiểu mẫu gắn với mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm an ninh nông thôn vững chắc, xây dựng khu dân cư tự quản, xây dựng xã, bản không tệ nạn ma túy; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức xã đảm bảo trình độ năng lực, uy tín, trách nhiệm, khắc phục tình trạng hành chính ở cấp xã...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một nhiệm vụ chủ yếu sau: tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM theo kế hoạch năm 2019, đặc biệt là hoàn thành thêm 7 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 và đến năm 2020 dự kiến đạt chuẩn thêm 3 - 4 xã, trong đó huyện Tân Uyên sẽ đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020; chủ động rà soát, đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2025 không còn xã dưới 15 tiêu chí; phấn đẫu mỗi huyện mỗi xã, bản lựa chọn ít nhất 1 điển hình về NTM; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM...

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 41 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2018./.

 

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kết quả chấm thi vòng 2

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 158 | lượt tải:153

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 424 | lượt tải:80

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 414 | lượt tải:38

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 888 | lượt tải:251
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down