Hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2014

Thứ ba - 30/12/2014 14:51 226 0
Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền các cấp và ngành, đoàn thể; với bản lĩnh và ý chí, tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được triển khai tích cực, hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh.
Hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2014
Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X); Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 28/02/2008 của Tỉnh uỷ Lai Châu (khóa XI) về việc “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã được quan tâm, triển khai đồng bộ. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được củng cố kiện toàn, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2014, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng đa dạng, phong phú, có tính thời sự cao. Các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, những thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được báo cáo viên các cấp triển khai có hiệu quả trong hội nghị báo cáo viên và các buổi thông tin chuyên đề, cung cấp thông tin đến người nghe một cách nhanh, kịp thời và chính xác nhất. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã lồng ghép quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các nội dung, những vấn đề đang được dư luận quan tâm, điều này góp phần làm cho nội dung các hội nghị, các buổi thông tin chuyên đề thêm phong phú, đáp ứng được nhu cầu thông tin, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.
 
16 12 14
Đc Trần Đức Vương, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh có thành tích trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2014

Trong năm 2014, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được củng cố và kiện toàn; trong đó, báo cáo viên cấp tỉnh có 50 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện và tương đương có 320 đồng chí, báo cáo viên, tuyên truyền miệng cấp cơ sở có hơn 800 đồng chí, trong quá trình hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tổ chức được 764 buổi báo cáo và thông tin chuyên đề với 48.698 lượt người nghe. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền miệng phổ biến, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền miệng có sự phối kết hợp khá chặt chẽ giữa các lực lượng và phương thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền được cập nhật khá phong phú, đa dạng: Phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước; tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; các chủ trương, quan điểm và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế nhất là những vấn đề dư luận đang quan tâm, như: tình hình Biển Đông; Ukraina; nhà nước Hồi giáo tự xưng; ... đã lôi cuốn và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần quan trọng định hướng dư luận, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Trong buổi tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 6 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng góp phần không nhỏ trong việc thực thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Một số báo cáo viên chưa thực sự nhiệt tình, trách nhiệm, tham gia các hội nghị báo cáo viên chưa đều; Nội dung tuyên truyền ở một số hội nghị chưa đảm bảo tính thời sự. Chất lượng báo cáo viên ở một số hội nghị chưa đạt, chưa thu hút được sự chú ý của người nghe; Thời gian để trao đổi, thảo luận ở các hội nghị còn hạn hẹp, dẫn đến tình trạng truyền đạt một chiều, thụ động của báo cáo viên vẫn còn phổ biến; Việc tổ chức sinh hoạt hội nghị theo định kỳ ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, cá biệt có đảng bộ chưa tổ chức được hội nghị báo cáo viên cấp huyện, do đó công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền còn nhiều hạn chế.
 
17 12 14
Đc Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận
tại Hội nghị tháng 12/2014

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đã đề ra, thiết nghĩ: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phải nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tình hình hiện nay, cần chủ động củng cố, kiện toàn, thay thế, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp; tăng cường quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp đưa hoạt động báo cáo viên đi vào nề nếp; góp phần nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền miệng tới các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền miệng bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, hàng quý; kịp thời cung cấp những thông tin định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tăng cường phối, kết hợp giữa ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy với trung tâm BDCT các huyện, thành phố nhằm duy trì nề nếp Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn và phát hành các tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong thời đại hiện nay.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Duy trì hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ hằng tháng; cấp huyện (tương đương) ít nhất 2 tháng/lần; cấp xã (tương đương) 3 tháng/lần, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Duy trì giao ban công tác tư tưởng tại các Hội nghị báo cáo viên kịp thời phản ánh, tham mưu giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới nảy sinh, nhất là những vấn để bức xúc ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tạo được bước chuyển biến cơ bản và vững chắc, khắc phục tình trạng thông tin một chiều từ trên xuống. Cố gắng dự báo tối đa những tác động phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh, đề xuất được các phương án có sức thuyết phục cao trong lĩnh vực báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Năm 2015, phát huy những kết quả đã đạt được, công tác TTM và hoạt động BCV từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, đổi mới phương pháp, chủ động, sắc bén, kịp thời, hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác tư tưởng của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII./.

Tác giả bài viết: ThuThu Phương - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 299 | lượt tải:65

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 297 | lượt tải:32

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 765 | lượt tải:237

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1072 | lượt tải:121
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down