HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH

Thứ sáu - 26/07/2013 08:31 301 0
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng là một trong những hoạt động hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh được tổ chức định kỳ hằng tháng
Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh được tổ chức định kỳ hằng tháng
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng là một trong những hoạt động hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời định hướng xử lý các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, là vũ khí sắc bén để kịp thời đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở. Chính vì vậy, trong những năm qua, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng, trong đó chú trọng lựa chọn xây dựng đội ngũ; tích cực đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế... Do đó, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ ngày càng đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện:


Đội ngũ báo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao


Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng của tỉnh được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, hoạt động ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.


Hiện nay, toàn tỉnh có 1.207 báo cáo viên các cấp, trong đó có 3 báo cáo viên cấp Trung ương; 50 báo cáo viên cấp tỉnh; 286 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 868 báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn. Cơ cấu đội ngũ báo cáo viên các cấp phong phú, đa dạng. Tham gia đội ngũ báo cáo viên là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, cán bộ Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc,... Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên các cấp được lựa chọn ngày càng chặt chẽ, bám sát theo tiêu chuẩn quy định, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh; nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp tuyên truyền, thuyết phục quần chúng, nhiều báo cáo viên có năng lực tự chủ và linh hoạt trong trình bày đối với người nghe; có ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; báo cáo viên các cấp còn thể hiện tính chiến đấu trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; vạch trần và làm thất bại những ý đồ xấu của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lợi dụng một số sự kiện và vấn đề nhạy cảm để bóp méo, xuyên tạc, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.


Công tác tuyên truyền miệng thực sự là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng


Trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh không chỉ là nhiệm vụ của các đồng chí báo cáo viên mà nhiều đồng chí Bí thư cấp ủy, Phó Bí thư, Thường vụ các cấp đã chủ động nghiên cứu, tự học tập, trau rồi kỹ năng tuyên truyền, trực tiếp quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc.


Trước tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo nhưng đội ngũ báo cáo viên các cấp đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tăng cường thông tin và định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những tình hình nóng bỏng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, các sự kiện chính trị nổi bật đã được đội ngũ báo cáo viên thông tin kịp thời như: Kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi, tình hình bán đảo Triều Tiên... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông năm 2011, năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình Biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Qua công tác tuyên truyền, ý thức về nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt; những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch đối với nước ta được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận biết và đề cao cảnh giác.


Công tác tuyên truyền miệng cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn như: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh,... để tuyên truyền, thông tin kịp thời các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy, mở rộng quan hệ với các tỉnh trong khu vực và các tổ chức trong và ngoài nước hiệu quả. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên còn tích cực phối hợp, tham gia công tác bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, như: các lớp sơ cấp chính trị, bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng công tác tuyên giáo; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế tại các cơ quan, đơn vị...

Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên

Trên cơ sở định hướng của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng, cấp huyện và tương đương ít nhất 2 tháng/lần. Với đề cương ngắn gọn nhưng đủ lượng thông tin cần thiết, kết hợp với những nội dung do báo cáo viên trình bày tại các hội nghị đã giúp cho đội ngũ báo cáo viên chú ý lắng nghe, đồng thời có thêm nguồn tư liệu cũng như cách phân tích, liên hệ, mở rộng. Do đó, chất lượng thông tin tại các hội nghị không chỉ đảm bảo được tính thời sự, chính xác mà nội dung thông tin ngày càng phong phú, đa dạng.


Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, nhiều hội nghị báo cáo viên cấp huyện đã được tổ chức tại cơ sở nhằm giúp cho cán bộ đảng viên ở cơ sở kịp thời cập nhật thông tin từ báo cáo viên cấp huyện, tạo điều kiện cho các báo cáo viên thâm nhập thực tế, tham quan, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm hay. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền miệng, gắn với thực tiễn cơ sở. Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 60 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh cho khoảng 3.600 lượt báo cáo viên cấp tỉnh. Các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được 330 hội nghị với trên 9 nghìn lượt báo cáo viên cấp huyện. Các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được việc cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định kỳ, lồng ghép vào hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy, hoặc các đoàn thể chính trị. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi ủy đã dành thời gian phù hợp để thông tin thời sự trong nước và quốc tế, các văn bản chính sách mới. Bên cạnh đó, nhiều đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã mời báo cáo viên cấp trên đến thông tin tình hình thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên...


Công tác quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên sâu sát địa bàn cơ sở thông qua hoạt động giao ban công tác tư tưởng hằng tháng (khi tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh), tích cực thực hiện nhiệm vụ và hằng tháng có báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hoạt động của từng báo cáo viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh được theo dõi, cập nhật thường xuyên, kịp thời. Định kỳ Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp mình, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm, định hướng kịp thời cho thời gian tiếp theo.

Có thể khẳng định rằng, kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong những năm qua đã góp phần tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, động viên được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, từng bước trở thành tỉnh phát triển trung bình của khu vực trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Thái Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 460 | lượt tải:31

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 452 | lượt tải:38

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1146 | lượt tải:96

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1631 | lượt tải:55
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down