Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ tư - 16/03/2022 02:57 944 0
Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng quyết định đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tăng cường phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Công tác bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh hè cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được quan tâm
Công tác bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh hè cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được quan tâm
Bước vào năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bám sát chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Cục Chính trị Quân khu II với Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí 9 tỉnh trong khu vực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền; đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh... Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2021); 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang Lai Châu (29/02/1952 - 28/02/2022), nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đồng thời, biên tập và phát hành hàng vạn trang tài liệu, với 12 số Bản tin Thông báo nội bộ với 31.080 bản đến các chi, đảng bộ cơ sở; 12 số Thông tin chuyên đề với 2.304 bản; 24 số Thông tin phục vụ lãnh đạo với 4.080 bản. Nội dung đảm bảo tính chuyên sâu, thời sự, kịp thời và thiết thực, trong đó tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, nhiệm vụ quốc phòng của địa phương.

Căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các cơ quan báo chí tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, chủ động tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên từng số báo, chương trình phát thanh - truyền hình, duy trì thường xuyên các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “An ninh Lai Châu”, “Quốc phòng Lai Châu”; tuyên truyền các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong các đơn vị Quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất, phát sóng 1.095 tin, bài, phóng sự; lựa chọn nội dung biên dịch tuyên truyền bằng 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Dao, Mông, Hà Nhì), trên trang Fanpage và kênh Youtube của Đài; Báo Lai Châu đã đăng tải 456 tin, bài, ảnh; Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy có 30 tin, bài, ảnh. Công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao tiếp tục được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được đẩy mạnh, duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 9 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, 40 chuyên đề được thông tin, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.

Chỉ đạo có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, học viên, học sinh tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các cơ sở đào tạo lý luận, trung học, chuyên nghiệp, qua đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Năm 2021, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, định hướng đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh vào bồi dưỡng chính trị hè cho 6.623 cán bộ quản lý và giáo viên (đối tượng 4) trong tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; phối hợp với lực lượng 47 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch trên các trang mạng xã hội như: Facebook, zalo, fanpage, kênh youtube..., nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục về công tác quân sự, quốc phòng vẫn còn một số hạn chế. Hoạt động tuyên truyền có nội dung, có thời điểm chưa thường xuyên; hình thức tuyên truyền đôi khi còn đơn điệu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Cục Chính trị Quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền đảm bảo đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng; phát huy tốt vai trò của mạng xã hội (internet, facebook, zalo…); tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, già làng trưởng bản, những người uy tín trong dòng họ; hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao... tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, học viên, học sinh tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các cơ sở đào tạo của các địa phương gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh. Kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, hành vi sai trái,... góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững và ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.
 

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1378 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại25,651
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,063,116
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down