Các cơ quan Nhà nước tích cực thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018"

Thứ tư - 03/10/2018 22:01 512 0
Trong năm qua, thực hiện chủ trương về “Năm dân vận chính quyền” 2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ, công tác dân vận các cơ quan nhà nước triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp" và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang theo hướng: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ, phong cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của tỉnh “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”.

Trong năm qua, HĐND các cấp hoạt động có nhiều đổi mới, chú trọng việc cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về dân vận thành văn bản quy phạm pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tiếp xúc chuyên đề, trực tiếp tại thôn, bản, khu dân cư…Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp theo hướng cụ thể, công khai, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ; chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2018; đến nay, 07/08 huyện, thành phố đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền cấp cơ sở, tiến tới tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh với 13 đội tham dự, trên 100 thí sinh tham dự, góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng công tác dân vận cho CBCCVC, phát huy vai trò là những điển hình “Dân vận khéo” làm tốt công tác dân vận ở địa phương, đơn vị. 

Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng cải cách thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; có 90% cơ quan hành chính, sự nghiệp từ tỉnh đến cơ sở duy trì thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ, mức phí, lệ phí, thời gian giải quyết cho từng loại công việc; tổng số TTHC công khai thực hiện theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đang thực hiện là 1.585 thủ tục, trong đó: cấp tỉnh 1.151, cấp huyện 299, cấp xã 135; Thủ tục hành chính công bố công khai trực tuyến là 1.568 thủ tục, trong đó: cấp độ 1,2: 1.186 thủ tục, cấp độ 3: 397 thủ tục, cấp độ 4: 03 thủ tục; đã có 20/20 sở, ngành; 8 huyện, thành phố; 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và ứng dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch; 16 cơ quan ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành trên môi trường mạng. 

Đến nay, hầu hết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã bố trí cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của CBCCVC để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện; 100% các cơ quan nhà nước đã niêm công khai bằng pano các tiêu chí thực hiện công tác dân vận chính quyền "3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống" tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên thực hiện, nhân dân giám sát; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc. Qua đó, phong cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến rõ rệt, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho CBCCVC gắn với quy định cụ thể trong các quy chế, quy định của cơ quan; kịp thời bổ sung cán bộ, công chức phụ trách công tác dân vận khi điều chuyển công tác; thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, xây dựng đội ngũ CBCCVC; xử lý kỷ luật đối với CBCCVC vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khi thực thi công vụ, tiếp xúc với Nhân dân còn nặng về mệnh lệnh hành chính, xem nhẹ việc vận động, thuyết phục, tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân. Việc xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong cơ quan nhà nước có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa thực chất; thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ở chính quyền cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” , nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp và nắm tình hình Nhân dân, chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm cho Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Hồng Vân - BDV

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Kết quả chấm thi vòng 2

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 162 | lượt tải:158

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 426 | lượt tải:80

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 416 | lượt tải:39

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 890 | lượt tải:252
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down