Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chủ nhật - 17/01/2021 14:47 2.527 0
Chiều 15/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020.
Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị; Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trung tâm chính trị các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu.

Năm 2020, ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện thắng lợi Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là tham mưu xây dựng các văn kiện đại hội và tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đảm bảo thực chất, tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ động, tích cực tham mưu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần vào thành công chung của cả nước trong thời gian giãn cách xã hội cũng như trong giai đoạn thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế". Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 các cấp  trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu sơ, tổng kết nhiều nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội; kịp thời phản ánh và tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện kỷ niệm trọng đại của địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh năm 2020 còn một số hạn chế: Công tác định hướng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời; hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên chưa cao; hoạt động tuyên truyền trên báo chí tính chiến đấu, tính thuyết phục có mặt chưa cao; việc quán triệt, học tập, cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi chậm đổi mới; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng có nội dung, thời điểm còn chậm, chưa sắc bén; tham mưu triển khai thực hiện các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng thiếu tính đột phá.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đạt được năm 2020, đồng thời đề nghị trong năm 2021 ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ:

Một là: Tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chú trọng nâng cao chất lượng việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hai là: Tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng trọng tâm vào các giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội; chủ động, nhạy bén, kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở để xử lý.

 Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng định hướng, tuyên truyền trên hệ thống báo chí của tỉnh, đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, sắc bén và có tính chiến đấu cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước mắt, tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bốn là: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Trung ương.

Năm là: Thực hiện tốt công tác lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng tham mưu công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nghị quyết của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Sáu là: Chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chú trọng đề xuất các nhiệm vụ đột phá theo hướng "đổi mới sáng tạo". Tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, trước hết là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021.

Hội nghị đã có 8 ý kiến phát biểu, tham luận trực tiếp, bên cạnh việc làm sáng tỏ thêm những kết quả được, hạn chế yếu kém, nhiều ý kiến cũng đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở đơn vị và cũng đề xuất nhiều kinh nghiệm hay, giải pháp thiết thực. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo tỉnh, Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Căn cứ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021 và các hướng dẫn triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo để xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dụng, biện pháp, lộ trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng tham mưu các ban chỉ đạo mà Ban Tuyên giáo là cơ quan chủ trì. Tập trung làm tốt công tác định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động; văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu đậm về các sự kiện quan trọng này; ngành văn hóa, các cấp ủy đảng chỉ đạo tốt các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng thành công đại hội, mừng Đảng, mừng xuân. Duy trì tốt chế độ giao ban công tác giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối và ban tuyên giáo các cấp (giao ban báo chí, công tác lý luận, khoa giáo), kịp thời định hướng hoạt động và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Ban tuyên giáo các cấp tổng kết công tác phối hợp với các ngành giai đoạn 2016-2020, ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần xác định rõ nội dung, cách thức phối hợp, những giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và phát huy tối đa vai trò của công tác tuyên giáo trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giấy khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020./.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 424 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 857 | lượt tải:52

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 946 | lượt tải:39

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 997 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down