Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu - 60 năm xây dựng và trưởng thành (23/10/1963 - 23/10/2023)

Thứ tư - 18/10/2023 02:58 879 0
Ngày 23/10/1963, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1963 - 1970 đã bầu Ban kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Tỉnh ủy. Trải qua 60 năm kể từ ngày thành lập, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nay là Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy) đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.
Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; xác định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo; công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 1963 - 1970, ngày 23/10/1963 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã - Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban. Ngày 23/10 đã trở thành Ngày Truyền thống Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

60 năm qua, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển đi lên, cấp uỷ và nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm; công tác giám sát được mở rộng về đối tượng, phạm vi tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm và bám sát vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các ban Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động kiểm tra cũng ngày càng được tăng cường không chỉ về bề rộng, mà cả về chiều sâu.
 
Tiếp bước truyền thống vẻ vang ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh, nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2020 - 2025), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Quan tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 3.151 tổ chức đảng, 3.922 đảng viên; giám sát 1.580 tổ chức đảng, 4.421 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 565 đảng viên vi phạm. Công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước được tăng cường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, các cuộc kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của cấp trên. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng tăng 57%, đảng viên tăng 129%. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng giúp cấp ủy các cấp nắm rõ tình hình thực tế địa phương, đơn vị và kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể khẳng định, chặng đường 60 năm qua, trong từng giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Những kết quả trên đã tạo dấu ấn quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Đỗ Phương - Hùng Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 713 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2314 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3468 | lượt tải:1204

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3503 | lượt tải:476

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3763 | lượt tải:558
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại711,923
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,473,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down