Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Phát huy truyền thống 90 năm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ năm - 08/10/2020 16:11 455 0
Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Ngành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lai Châu đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Sau 8 tháng kể từ ngày thành lập Đảng, ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. 

Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Tổ chức Xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, sự trưởng thành của công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn gắn liền với chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh. Quá trình đó được mở đầu bằng sự kiện chính trị ngày 10/10/1949 Ban Thường vụ Liên khu uỷ 10 quyết định thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng của phong trào cách mạng ở Lai Châu. Giai đoạn 1949-1951, bộ máy chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng Đảng chưa được thành lập, công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức cơ sở đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, xây dựng chính quyền các cấp do Ban cán sự Đảng tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Ngày 04/02/1952, Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay) được thành lập, đồng chí Nông Văn Lạc được phân công làm Trưởng Liên ban. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác, ngày 05/02/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết về thành lập các Ban chuyên môn, trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhất là từ khi khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (2004), tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát cá văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng, củng cố tổ chức đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.
 
Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đã và đang tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu ban hành nghị quyết thực hiện chương trình trọng điểm về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về cán bộ và công tác cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương. Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập. Tập trung hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; quản lý chặt chẽ biên chế của hệ thống chính trị, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; nội dung, phương pháp, cách làm được đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến tích cực. Duy trì 100% thôn, bản, khu dân cư, trường học, trạm y tế có chi bộ; thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố và trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên. Chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng, nhất là ở thôn, bản, tổ dân phố, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả việc phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện tham gia sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu dân cư; phân công nhiệm vụ, quản lý, giáo dục, phát huy vai trò đảng viên. Tham mưu quán triệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thực hiện tốt việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên và tham gia các hoạt động đối ngoại. Kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị để quản lý, bố trí và sử dụng cho phù hợp; phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh trong 90 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh tặng cờ, Bằng khen....

Phát huy truyền thống đó, thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung tham mưu cho cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng. Trọng tâm vào củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Kiện toàn, củng cố tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với sắp xếp lại các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát triển mô hình tổ chức cơ sở đảng có tính đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, lĩnh vực. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở. 

Ba là, thường xuyên chăm lo, làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có ít đảng viên; phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở thôn, bản, tổ dân phố. Tăng cường quản lý, phân công rõ nhiệm vụ đảng viên; giám sát đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa ban tổ chức cấp ủy với các cơ quan liên quan. Kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị để bố trí, sử dụng bảo đảm theo quy định. 

Năm là, tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. 
 

Tác giả bài viết: Đ/c Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 430 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1672 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1343 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1921 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down