Ngành Tuyên giáo Lai Châu 70 năm sát cánh, đồng hành cùng Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự

Chủ nhật - 08/01/2023 08:36 2.265 0
Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của tỉnh trong tình hình mới, ngày 10/01/1953, Ban cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Ty Công an. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc và sát cánh, đồng hành, chia lửa của ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lực lượng Công an tỉnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Lãnh đạo công an tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự hội tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh
Lãnh đạo công an tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự hội tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh
Là tỉnh vùng cao, biên giới, có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh coi trọng, quan tâm lãnh đạo. Vào những ngày này cách đây 70 năm, trước thất bại nặng nề trong chiến dịch quân sự năm 1952, thực dân Pháp tăng cường cấu kết với bọn phản động trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều cụm phỉ lớn, đẩy mạnh các họat động do thám, gián điệp, biệt kích, ám sát cán bộ, tuyên truyền chiến tranh tâm lý; bọn tề, phỉ, ngụy âm mưu chờ thực dân Pháp quay lại sẽ ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. Trước tình hình đó, để có lực lượng vũ trang sắc bén làm nòng cốt trên mặt trận bảo vệ trật tự trị an, ngày 10/01/1953, Ban Cán sự Đảng tỉnh quyết định thành lập Ty Công an Lai Châu.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong từng giai đoạn cách mạng lực lượng Công an Lai Châu luôn chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã tăng cường phối hợp với ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ  âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng bám sát cơ sở, bám sát quần chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân các dân tộc về chủ trương của Đảng, của Chính phủ về nhiệm vụ giải phóng Tây Bắc; tổ chức tố khổ, vạch tội ác của giặc Pháp và tay sai hại nước, hại dân; tuyên truyền, giải thích chính sách khoan hồng của Chính phủ, đồng thời kêu gọi những người lầm đường làm tay sai cho thực dân Pháp quay trở về với cách mạng. Qua đó đã làm cho Nhân dân càng căm thù giặc Pháp và bọn tay sai, tự nguyện giúp đỡ, ủng hộ cán bộ, bộ đội để tiễu phỉ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và ổn định đời sống, tư tưởng của Nhân dân các huyện mới được giải phóng, tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc của Chính phủ, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc với chính quyền mới; phối hợp giáo dục ngụy quân, ngụy quyền tại các huyện mới giải phóng; đập tan âm mưu phỉ hóa toàn dân của địch, chia lửa với mặt trận chính, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tham mưu cấp ủy định hướng công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ; tuyên truyền, động viên Nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục hậu quả chiến tranh; nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, “không nghe, không tin, không theo” những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các phần tử phản động; giữ vững niềm tin theo Đảng, Chính phủ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa; đóng góp sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, đánh tan chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng thông qua năm 1986, ngành Tuyên giáo đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng đổi mới công tác tư tưởng phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trong đó phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tiến hành công tác tư tưởng hướng vào việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức mới, nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, chủ động phối hợp tăng cường bám nắm cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của người xấu, nhất là không theo đạo “Vàng chứ”; đẩy mạnh phong trào phòng gian, bảo mật, phong trào phòng ngừa và đấu tranh chống chiến tranh tâm lý, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2004, sau khi chia tách, thành lập tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, Lai Châu tiếp tục là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp: tình trạng buôn bán, tàng trữ chất ma túy, di cư tự do, vượt biên trái phép. Trước tình hình đó, ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh, chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tư tưởng, với trọng tâm: tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp đấu tranh, giải quyết các vấn đề phức tạp như: Hoạt động lợi dụng vế đề dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, lập nhà nước Mông, khiếu kiện, tập trung đông người....

Nhằm tăng cường hơn nữa và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, năm 2012 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự. Công tác phối hợp được đẩy mạnh, thường xuyên và hiệu quả hơn, hai cơ quan thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác định hướng tuyên truyền được tăng cường và cụ thể. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh mở và duy trì các chuyên mục “Quốc phòng Lai châu”, “An ninh Lai Châu”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Văn bản - Chính sách mới”, “Nhận diện diễn biến hòa bình”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”... Cùng với đó, trước từng vụ việc, từng vấn đề cụ thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp biên soạn các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Tăng cường phối hợp công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, hằng năm Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn đưa nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ngành giáo dục trong tỉnh; mở lớp hướng dẫn cho học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ an ninh văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin... Qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tình trạng kém phát triển và nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc; tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh và Công an tỉnh Lai Châu cần tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, với trọng tâm là: tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là chủ trương Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm an ninh Quốc gia trong tình hình mới “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”. Tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự; giải quyết, xử lý và tham mưu xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, tiềm ẩn những yếu tố gây mất an ninh trật tự. Chủ động xử lý và tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tác, sai trái, thù địch...

Quyết tâm bảo đảm an ninh vững chắc, giữ vững sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV “... Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”./.

Tác giả: Thái Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 910 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2444 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3662 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3693 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3965 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay18,299
  • Tháng hiện tại795,340
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,557,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down