Ngành Tuyên giáo Lai Châu: Chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư - 30/12/2020 22:10 449 0
Tuy gặp không ít khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo ngành tuyên giáo Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo động lực để tỉnh vững bước vào chặng đường phát triển mới.
Công tác tuyên giáo đã góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Công tác tuyên giáo đã góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Bước vào năm 2020 tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trong toàn quốc, nhất là Đại dịch Covid-19... Trong tỉnh, các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”, tuyên truyền đạo trái pháp luật, các đạo lạ; cùng các vấn đề như: tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, xảy ra nhiều trận mưa đá, gió lốc, sạt lở gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; dịch bệnh trên gia súc vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn... tác động đến tư tưởng, đời sống sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn; đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9)...

Trong bối cảnh đó công tác Tuyên giáo tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy; bám sát sự kiện và thực tiễn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt những kết quả quan trọng.

Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Thường xuyên tham mưu chỉ đạo, định hướng, theo dõi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, nhất là trước những sự kiện, vấn đề phức tạp nhạy cảm. Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí; tiếp tục có sự đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng đảm bảo sinh động, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được quan tâm. Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, ban tuyên giáo các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phương pháp nâng cao chất lượng (toàn tỉnh đã mở 6 lớp tập huấn cho trên 700 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở 02 lớp cho gần 500 lượt người). Kịp thời động viên báo cáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, đóng góp quan trọng cho công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. 

Để đảm bảo tính thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, công tác biên soạn, cung cấp các thông tin, tài liệu được chú trọng và triển khai kịp thời. Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, qua đó kịp thời phát hiện, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được đẩy mạnh, hoạt động tích cực và hiệu quả hơn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp; trong phòng chống dịch Covid-19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được chú trọng.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động tham mưu sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ trong tình hình mới; đặc biệt trong việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công  Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới - Thời cơ và thách thức” gắn với tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; chỉ đạo mở lớp theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2020, toàn tỉnh tổ chức 191 lớp/12.566 học viên và 231 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự tới trên 16.000 lượt người. Cùng với đó, phối hợp mở được 81 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho trên 10.000 cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố tiếp tục duy trì bồi dưỡng các chuyên đề “Học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”, “phòng, chống tham nhũng”; vận dụng linh hoạt bộ câu hỏi tình huống trong thảo luận và kiểm tra, đánh giá; một số đơn vị bước đầu đưa nội dung giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giảng, ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng đánh giá, rút kinh nghiệm cho giảng viên.

Hệ thống tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, Quy định của Tỉnh ủy về mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng bộ. Duy trì thực hiện tốt công tác giao ban hằng quý nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế, yếu kém và xác định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa giáo của tỉnh.

Những kết quả trên khẳng định, công tác tuyên giáo năm 2020 của Đảng bộ tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận trong Đảng bộ và toàn xã hội, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đặc biệt góp phần vào tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó chính là động lực để ngành Tuyên giáo Lai Châu vững tin bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Tuy nhiên, cũng là năm được dự báo còn không ít khó khăn, thách thức: tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, khu vực Biển Đông... vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng kinh tế và các vấn đề xã hội; tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Trong tỉnh các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách năm 2021, ngành Tuyên giáo Lai Châu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trọng tâm là: chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung tham mưu có hiệu quả các nội dung trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước những vấn đề thời sự, chính trị của địa phương, đất nước, nhất là tình hình tư tưởng trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021; các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động lý luận chính trị. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; trọng tâm là tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo, nhất là trong kiểm tra, khảo sát và đôn đốc việc thực hiện, sơ tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng chống thiên tai; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý thị trường; phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 424 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 857 | lượt tải:52

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 946 | lượt tải:39

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 997 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down