Ngành Tuyên giáo Lai Châu: chủ động, sáng tạo - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời

Thứ ba - 30/07/2019 10:46 1.102 0
Hằng năm vào ngày 01/8, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cùng với toàn ngành Tuyên giáo của Đảng, phấn khởi, tự hào kỷ niệm ngày truyền thống, với tinh thần quyết tâm: tiếp tục phấn đấu, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Thông qua các hội thi để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm công tác tuyên giáo
Thông qua các hội thi để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm công tác tuyên giáo
Cách đây 89 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1- 8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Trải qua 89 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, Ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn có sự đổi mới, sáng tạo tiến hành các hoạt động công tác chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, từng thời kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng địa phương và đã có nhiều đóng góp quan trọng công cuộc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Ngày 4/02/1952 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay), sau khi được thành lập Bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy vai trò công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hoá; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong toàn tỉnh. 

Trải qua 57 năm, ngành tuyên giáo Lai Châu đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Hệ thống Ban Tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của địa phương. Thời kỳ 1952 - 1975, công tác tuyên giáo tập trung tham mưu Ban cán sự Đảng (Tỉnh uỷ) đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động sức người, sức của và tham gia chiến đấu kháng chiến chống thực dân pháp, thực hiện công cuộc tiễu phỉ, giải phóng quê hương và vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh đuổi ngoại xâm, thực hiện thắng lợi công cuộc dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH giai đoạn 1976 - 2003, công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Giai đoạn 2004 - 2019, sau khi chia tách thành lập tỉnh công tác tuyên giáo tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng Lai Châu ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Góp phần quan trọng xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, vững chắc, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (năm 2010) và ra khỏi tình trạng kém phát triển (năm 2015), tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Phấn khởi tự hào và phát huy truyền thống 89 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019), trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu quyết tâm: “Tiếp tục đổi mới - Tăng cường kỷ cương - Bám sát thực tiễn - Chủ động, sáng tạo - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thành tỉnh trung bình trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc vào năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tiếp tục quán triệt và triên khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, trọng tâm là Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo hướng: Công tác tư tưởng phải gắn liền với từng đối tượng cụ thể, phát hiện và khẳng định các nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự gắn bó với Nhân dân các dân tộc và thực tiễn tình hình của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng trên địa bàn.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, với trọng tâm trước mắt tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nghiên cứu xây dựng các đề tài, hội thảo khoa học. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Quyết định số 1327-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (KXII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc, góp phần “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo, lịch sử Đảng. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 94 | lượt tải:4

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 652 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 547 | lượt tải:30

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 665 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down