Ngành Tuyên giáo Lai Châu vững tin bước vào năm mới 2022

Thứ ba - 18/01/2022 09:04 580 0
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, Ngành Tuyên giáo Lai châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo động lực để tỉnh vững bước vào năm 2022 với mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Lê Đức Dục - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021
Đồng chí Lê Đức Dục - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021
Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... tạo ra cơ hội thuận lợi cho hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, do tác động bởi những khó khăn của đất nước, của tỉnh; cùng với tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn xảy ra; sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và nhất là sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19..., ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Trong bối cảnh đó, Ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tham mưu cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời công tác tuyên giáo, phù hợp với thực tiễn của địa phương đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn Ngành đã tham mưu tốt công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã tham mưu cấp ủy ban hành trên 570 văn bản và tự ban hành 850 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, theo tinh thần đổi mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, việc mở lớp của Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đạt 100% kế hoạch; toàn tỉnh tổ chức 261 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự tới 28.470 lượt người, đạt 107% kế hoạch. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổng kết Đề án 241 "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020" và ban hành kết luận tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 2.700 cuốn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”, phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đảm bảo đúng quy định, đúng định hướng; đặc biệt đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2021. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật Báo chí, xuất bản; tập trung tuyên truyền phản ánh toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và các địa phương. Để phục vụ công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo các cấp đã biên soạn, cung cấp 19.940 cuốn tài liệu phục vụ học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 6.500 cuốn văn kiện, 6.720 cuốn tài liệu học tập, 6.500 cuốn tài liệu Hỏi - Đáp; 220 cuốn tài liệu nghiên cứu; 3.000 tờ gấp tuyên truyền Nghị quyết và hàng vạn trang tài liệu khác. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 4.300 Tờ gấp “Những điều cần biết về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; biên soạn và phát hành 600 cuốn tổng hợp các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của  Tỉnh ủy khóa XIV; 12 số Bản tin Thông báo nội bộ, 12 thông tin chuyên đề, 24 số thông tin phục vụ lãnh đạo; các đề cương tuyên truyền, tài liệu phục vụ báo cáo viên… Hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả thông qua nhiều hình thức, tập trung vào các sự kiện lớn, các địa bàn nhạy cảm; tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những bức xúc, vấn đề tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở, trong năm trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về an ninh chính trị.

Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành công tác tuyên giáo đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh năm 2021.

Phấn khởi, tự hào trước những kết quả đạt được trong năm qua, vững tin bước vào năm mới 2022, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong bối cảnh được dự báo kinh tế - xã hội đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn; dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài; đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề; có thể nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ ngày càng quyết liệt; các thế lực thù địch không ngừng chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa… đòi hỏi Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, bám sát sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trọng tâm là: tập trung tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” và Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 224-KL/TU. Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy theo tinh thần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tố chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, định hướng hoạt động, đẩy mạnh đổi mới tuyên truyền trên báo chí theo hướng đa phương tiện gắn với các nền tảng số và mạng xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu công tác khoa giáo từ tỉnh tới cơ sở. Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý, định hướng dư luận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng trên, yêu cầu đặt ra đối với ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh là phải nâng cao hơn nữa trình độ tham mưu. Coi trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp. Mỗi cán bộ tuyên giáo cần thường xuyên bám sát thực tiễn, rèn luyện năng lực phát hiện nhanh, nhạy, sắc bén những vấn đề nảy sinh trong đời sống, xã hội, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp thích hợp, kịp thời. Tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát cuộc sống của Nhân dân, nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng để tiến hành công tác tuyên giáo theo hướng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Mùa xuân mới đang về, trong niềm vui hân hoan đón mừng năm mới với niềm tin vững chắc, nhất định Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay21,993
  • Tháng hiện tại748,146
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,509,912
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down