Phát huy vai trò công tác tư tưởng tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội

Thứ sáu - 12/11/2021 10:08 412 0
Xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”, trong những năm qua các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020” qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo, phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án, toàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt với 96,8% cán bộ, đảng viên và 95,8% công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng nhiều hình thức (trên báo chí, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan...).  Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt mục tiêu đề ra, có một số chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Đề án. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng của cấp ủy, tổ chức đảng có sự đổi mới, toàn diện, bài bản và sâu sắc hơn. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch chuyển biến khá toàn diện cả về nội dung, phương pháp thực hiện; chất lượng, hiệu quả ngày càng rõ nét hơn. Đã đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy với những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn được các cấp ủy quan tâm triển khai nghiêm túc, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Tổ chức sơ, tổng kết trên 120 chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có 31 đảng bộ xã, thị trấn, 6 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh biên soạn, phát hành lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống ngành; 91,5% xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh FM; tháng 9/2018 đã đưa kênh truyền hình Lai Châu lên vệ tinh Vinasat-1, đảm bảo chất lượng và mở rộng độ phủ sóng đã phủ sóng phát thanh, truyền hình đến 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 74%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 96%. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, báo chí, văn hóa, văn nghệ được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, 100% đội ngũ cán bộ, công chức ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 38% cán bộ, công chức, Trường Chính trị tỉnh có 65,3% giảng viên có trình độ trên đại học. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh có 89,7% có trình độ đại học trở lên; Trung tâm chính trị các huyện, thành phố 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 94,1% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng đạt 99,9%... Những kết quả thực hiện Đề án góp phần quan trọng tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, giúp Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả học tập, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở một số loại hình có mặt còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ giảng viên các đơn vị đào tạo còn thiếu về số lượng, một số chưa chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân một số địa phương chưa thường xuyên. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án còn thấp; trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư tưởng, cơ quan báo chí, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu và chưa đồng bộ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện công tác tư tưởng là của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó lực lượng nòng cốt là hệ thống tuyên giáo các cấp. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng trọng tâm là Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X); những điểm mới về công tác tư tưởng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án và Kết luận tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, nhất là các mục tiêu chưa đạt, khó đạt; duy trì và nâng cao chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt. Tập trung chỉ đạo việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ để củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội./.
 

Tác giả bài viết: Lý Vần Tải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 429 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1671 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1342 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1920 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down