Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai - 20/04/2020 22:00 3.800 0
Ngày 20/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTU về tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của hướng dẫn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta
1- Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có khu di tích, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2- Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, trực quan (pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu).

- Thông qua việc tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức triển lãm ảnh, cuộc thi tìm hiểu, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể, khu dân cư...

3- Tổ chức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng, văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung trên; tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, Bản tin Thông báo Nội bộ tháng 5/2020.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, kịp thời định hướng dư luận trước những thông tin trái chiều, sai trái lợi dụng việc tổ chức kỷ niệm để chống phá, kích động, nhất là trên mạng internet, các trang mạng xã hội. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo thế mạnh của ngành: cổ động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...); lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao... chú trọng hướng mạnh về cơ sở, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua gắn với những thành tựu đạt được của địa phương trên các lĩnh vực trong 5 năm qua (2015 - 2020). Chuẩn bị chương trình văn nghệ (30 phút) tại hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Tỉnh ủy.
 
- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu: xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên từng số báo, chương trình phát thanh - truyền hình; mở chuyên mục “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)”, bắt đầu từ ngày 20/4/2020 đến hết 20/5/2020); tăng cường tuyên truyền, khai thác tin, bài, phóng sự, phim tư liệu về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở Trung ương và các địa phương; biên tập, biên dịch phát trên sóng phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì), đăng tải trên báo vùng cao, đảm bảo phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc; ra số báo đặc biệt chào mừng sự kiện kỷ niệm.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Lễ kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam vào dịp kỷ niệm.

Vận động, khuyến khích phóng viên, biên tập viên tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội.

- Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trên các trang mạng xã hội.

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm trong các bản tin sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; vận động, khuyến khích cán bộ ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,...); chủ động nắm tình hình tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4- Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tác giả: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2349 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2497 | lượt tải:1450

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1809 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập136
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,666,430
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,892,237
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down