Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu: lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Thứ năm - 16/07/2020 10:58 210 0
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cơ quan, giai đoạn 2014 - 2019 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu (NHNN) đã triển khai phong trào thi đua yêu nước toàn diện, sâu rộng, phong phú và đạt được những kết quả quan trọng. Phát huy kết quả đó, Chi nhánh tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đầu hành thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững.
Đ/c Nguyễn Kim Anh - UV Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho NHNN chi nhánh Lai Châu
Đ/c Nguyễn Kim Anh - UV Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho NHNN chi nhánh Lai Châu
NHNN chi nhánh Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn; thực hiện quản lý đối với 04 Chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) (NHNo&PTNT, NHTMCP ĐT&PT, NHTMCP Công Thương, NHTMCP Bưu Điện Liên Việt) và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu, cùng 02 Quỹ tín dụng Nhân dân.

Để phát huy được vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ Chi nhánh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Chi nhánh tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động, vượt qua mọi khó khăn vươn lên xây dựng Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong giai đoạn 2014-2019, bám sát sự chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng của NHNN Việt Nam; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong từng năm, Chi bộ đã lãnh đạo chi nhánh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn và các đơn vị liên quan, đặc biệt là triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu lại hệ thống các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, chính sách tín dụng ưu đãi, tín dụng chính sách xã hội, chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, thanh toán không dùng tiền mặt; chủ động nghiên cứu, tham gia, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức, phát động tốt các phong trào thi đua do NHNN Việt Nam, cấp ủy chính quyền địa phương phát động, trọng tâm là các phong trào: Cán bộ, công chức và người lao động Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngành Ngân hàng” hằng năm; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cán bộ, công chức, lao động ngành ngân hàng thi đua thực hiện văn hóa công sở; cùng với các đợt phát động thi đua ngắn hạn (3 - 6 tháng/đợt) với nội dung: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành và của tỉnh ...; gắn thi đua với nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn luôn được quan tâm, chú trọng. Trong 5 năm (2014 - 2029) toàn chi nhánh đã có 39 sáng kiến, trong đó: có 02 sáng kiến được công nhận cấp ngành, 37 sáng kiến cấp cơ sở; góp phần tích cực, hiệu quả trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn, cũng như thực hiện hoạt động tại đơn vị. Qua các phong trào thi đua 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Chi nhánh tích cực tự giác phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, Quy chế của ngành, của đơn vị; không có cán bộ, đảng viên, công chức, lao động vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Công tác điều hòa lưu thông tiền mặt, luôn hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cả về giá trị, số lượng, cơ cấu các loại tiền đưa ra lưu thông đảm bảo, an toàn giai đoạn 2014 - 2019: Tổng thu tiền mặt 11.631 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt: 29.151 tỷ đồng. Thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng trong phòng chống tội phạm về tiền giả; hệ thống kho, quỹ ngân hàng trên địa bàn an toàn tuyệt đối.

Hoạt động tín dụng hằng năm luôn đạt và vượt mức kế hoạch ngành đề ra. Tính đến ngày 31/12/2019 tổng nguồn vốn hoạt động đạt 15.699 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm 2014, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 6.914 tỷ đồng, tăng 98,07%; về hoạt động đầu tư tín dụng: tổng dư nợ đạt 14.874 tỷ đồng, tăng 41,6%, trong đó, Khối NHTM dư nợ đạt 10.130 tỷ đồng, chiếm 68,1%/tổng dư nợ, tăng trưởng bình quân đạt 21%/năm; về chất lượng tín dụng: Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu theo đúng quy trình, quy định, qua đó, giai đoạn 2014-2019 tỷ lệ nợ xấu nội bảng luôn dưới mức 3%, đến cuối năm 2019 tỷ lệ nợ xấu nội bảng còn 1,76%.

Công tác thanh toán luôn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng về hoạt động thanh toán trên địa bàn, đặc biệt là NHNN chi nhánh tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về mở rộng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích, thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn hằng năm chiếm từ 78-80%/tổng thanh toán qua ngân hàng ...

Cùng với đó Chi nhánh tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả cho Thống đốc NHNN, cấp uỷ, chính quyền địa phương trỉnh trong phát triển mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng, từ năm 2016 đến nay đã cấp giấy phép thành lập 02 Quỹ tín dụng Nhân dân, phát triển 01 Chi nhánh NHTMCP Bưu điện Liên Việt; 01 chi nhánh Agribank huyện Nậm Nhùm trực thuộc Agribank Chi nhánh Lai Châu và 04 phòng giao dịch, đã tạo điều kiện cho tổ chức, người dân có thể tiếp cận đa dạng với các loại hình ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Luôn thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, kêu gọi các đơn vị trong ngành Ngân hàng Lai Châu tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhất là làm cầu nối để ngân hàng cấp trên đầu tư, ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Lai Châu, người dân trên địa bàn. Kết quả trong giai đoạn 2014-2019, các đơn vị ngân hàng trên địa bàn đã làm cầu nối để ngân hàng cấp trên đầu tư, hỗ trợ gần 200 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, một số hoạt động như: LienVietPosbank Chi nhánh Lai Châu tài trợ công trình Trường PTDTBT THCS Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn với tổng kinh phí là 58 tỷ đồng; BIDV tài trợ xây Trường PTDT BT THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè, trị giá 10 tỷ đồng; Vietinbank: Tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 01 xe cứu thương, trị giá 1,6 tỷ đồng, Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Trường Mầm non Quyết Tiến, trị giá 0,5 tỷ đồng. Riêng Chi nhánh NHNN tỉnh đã vận động cán bộ, công chức và người lao động đóng góp tiền lương tham gia từ thiện, nhân đạo với số tiền trên 300 triệu đồng...

Kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019, Chi nhánh NHNN tỉnh luôn được Thống đốc NHNN Việt Nam công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt năm 2018 Chi nhánh NHNN tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2019 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhất.

5 năm liền Chi bộ chi nhánh được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, đặc biệt, năm 2016 được công nhận đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; năm 2018 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2019, được Tỉnh ủy Lai Châu tặng Bằng khen. Cùng với đó các tổ chức đoàn thể Chi nhánh cũng luôn được tổ chức đoàn thể cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Công đoàn cơ sở Chi nhánh cũng luôn được công đoàn Ngân hàng Việt Nam công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; năm 2017 được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc. Chi đoàn đều được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Chi đoàn Vững mạnh”. Năm 2018, được Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM tặng Bằng khen.

Trước yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, để thực hiện tốt được vai trò, chức năng của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chi bộ chi nhánh NHNN Lai Châu xác định: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Chi nhánh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, với những nội dung thiết thực, phù hợp, gắn nội dung các phong trào thi đua với nhiệm vụ cụ thể của ngành, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là:

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện; ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tập trung đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức công vụ; quy tắc ứng xử; xây dư\ngj đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngân hàng gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo; vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi nhánh, các bộ phận chuyên môn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt việc chỉ đạo, quản lý các tổ chức tín dụng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Thống đốc về an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, các đối tượng chính sách, các chương trình tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp - Hợp tác xã, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo định hướng của NHNN Việt Nam và các nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, đề án xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống rửa tiền, tham nhũng và tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, hạn chế tín dụng đen; gắn với tiếp tục tham mưu Thống đốc NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển mạng lưới, dịch vụ tổ chức tín dụng trên địa bàn, chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh, phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Với tinh thần quyết tâm và những kinh nghiệm đã được rút ra từ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhất định phong trào thi đua yêu nước của NHNN chi nhánh Lai Châu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn tới, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 288 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 282 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 975 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1464 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down