Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 05/01/2022 02:58 437 0
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Thời gian qua Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả quan trọng.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (tháng 11/2021)
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (tháng 11/2021)
Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu có tổng số 24 đảng viên, chiếm 61,5% tổng số cán bộ, công chức và người lao động cơ quan. Thời gian qua Chi bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt coi trọng, Ban Chi ủy thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng và cấp ủy các cấp đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ hoặc chỉ đạo chuyên môn phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hằng tháng; chuyển văn bản cho các tập thể, cá nhân trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, triển khai văn bản pháp luật; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Chi nhánh. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời định hướng; giải quyết những boăn khoăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; qua đó nội bộ cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ đảm bảo tinh gọn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

Ban chi ủy, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng (Chi ủy, Chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, Chi bộ sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần). Nội dung sinh hoạt luôn bám sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trước khi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ chủ trì chuẩn bị đầy đủ nội dung theo quy định. Nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý, Chi bộ lụa chọn chủ đề sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phân công cho đảng viên phòng chuyên môn chuẩn bị, cụ thể như năm 2021: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ tham mưu chuẩn bị chuyên đề quý II “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, lao động tại NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu”; Phòng Tiền tệ, Kho quỹ và Hành chính tham mưu chuyên đề quý III “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, lao động trong NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu” và tổ chức sinh hoạt, thảo luận... Trong sinh hoạt phát huy tốt tinh thần trách nhiệm công tác tự phê bình và phê bình, làm tốt việc tự phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nội bộ trên tinh thần vì cái chung, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của Đảng. Sau sinh hoạt Chi bộ ban hành nghị quyết, kết luận và tập trung lãnh đạo thực hiện; 100% đảng viên trong Chi bộ được phân công nhiệm vụ theo nghị quyết, kết luận của Chi bộ hằng tháng. Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng năm 2021: Có 10/12 tháng đạt loại Tốt, đạt 83,33%; có 02/12 tháng đạt loại Khá, đạt 16,67%.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, năm 2021 Chi bộ kết nạp được 01 đảng viên mới; ban hành nghị quyết công nhận cảm tình Đảng cho 01 quần chúng ưu tú và cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị thuộc đối tượng kết nạp Đảng; hoàn thiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên, phát thẻ cho 04 đảng viên; cử và tạo điều kiện cho 6 đảng viên tham gia học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Hằng năm Chi bộ xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình. Cùng với việc giám sát đảng viên thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đảng viên hằng tháng; mỗi năm Ban chi ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên (01 kiểm tra, 01 giám sát). Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, những quy định đối với đảng viên; việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên; việc thực hiện nội dung cam kết, tu dưỡng rèn luyện của đảng viên... Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm và giáo dục đảng viên. Vì vậy trong những năm qua Chi bộ không có đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Kết quả trên đã góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên, lãnh đạo cơ quan thực thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, song Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi nhánh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất theo sự điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó lãi suất huy động và cho vay được điều chỉnh giảm từ 0,2-1%/năm, nhất là cho vay ở các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; đồng thời đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế đảm bảo cả về số lượng, giá trị và cơ cấu các loại tiền thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống lưu hành tiền giả trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn kho, quỹ, thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về nghiệp vụ kho, quỹ, thu, chi tiền mặt, giấy tờ có giá trị. Kết quả, trong năm 2021, kho quỹ tại Chi nhánh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại và các quỹ tín dụng nhân dân thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút nguồn vốn huy động tại địa phương, nhất là nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, thực hiện chính sách khách hàng, nâng cao phong cách giao dịch,… nhờ đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng nguồn vốn huy động tại địa phương luôn đạt kế hoạch đề ra. Dự ước đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn hoạt động đạt 17.199 tỷ đồng, tăng 4,7% so với 31/12/2020. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 8.178 tỷ đồng, chiếm 47,55%/tổng nguồn vốn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động cho vay, dự ước đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ cho vay đạt 16.288 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trước bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tập trung chi đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, kết quả lũy kế đến cuối tháng 10/2021: Thực hiện miễn, giảm lãi vay cho 413 khách hàng với dư nợ  645 tỷ đồng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 154 khách hàng, với dư nợ là 652 tỷ đồng; doanh số thực hiện cho vay mới: 1.742 tỷ đồng, với 492 khách hàng còn dư nợ; số khách hàng không bị chuyển sang nhóm nợ xấu tại cuối kỳ báo cáo là 58 khách hàng, số dư nợ được cơ cấu lại, miễn giảm lãi không bị chuyển sang nhóm nợ xấu là 456 tỷ đồng; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh đã thực hiện cho vay đối với 3 doanh nghiệp để trả lương cho 105 lượt người lao động bị ngừng việc, doanh số cho vay đạt 257,31 triệu đồng.

Cùng với đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng được quan tâm chỉ đạo trong toàn ngành và đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 10/2021 tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt 87,8%/tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng, tăng 3% so với năm 2020.

Kết quả của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển; cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào năm 2022, trước những dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi bộ Ngân hàng nhà nước Chi  nhánh tỉnh xác định tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trọng tâm là:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, trong đó: Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của ngành, của tỉnh; tiếp tục cử và tạo điều kiện cho đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; chú trọng công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành diễn ra trong năm 2022; thường xuyên nắm và xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2022, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Tập trung lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền địa phương trong năm 2022; lãnh đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, Chi đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024.

Từ những kinh nghiệm rút ra trong công tác xây dựng Đảng những năm qua, nhất định Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong năm 2022./.

Tác giả: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 273 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2893 | lượt tải:651

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 3041 | lượt tải:1717

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 726 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2345 | lượt tải:714
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập251
  • Hôm nay41,778
  • Tháng hiện tại281,241
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,234,751
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down