Đảng bộ Bản Hon phát huy vai trò gương mẫu cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Thứ bảy - 03/12/2022 03:30 387 0
Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Đảng ủy xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đã triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên được phát huy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng Bản Hon ngày càng phát triển.
Đảng ủy xã duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt
Đảng ủy xã duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đề cao trách nhiệm nêu gương  của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quyết định đến xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra, Đảng ủy xã Bản Hon đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Từ việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò nêu gương đến việc hằng năm tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống lồng ghép trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt các đồng chí đảng ủy viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu nói và làm theo nghị quyết, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chế độ quy định của Đảng bộ, địa phương; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong sinh hoạt, học tập và công tác; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tích cực học tập nâng cao trình độ, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, sống chan hoà, cởi mở và lành mạnh, gần dân, sát cơ sở; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Thường xuyên quán triệt, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đồng chí đảng ủy viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Duy trì chế độ họp cấp ủy thường xuyên, đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. Trong năm 2022, Đảng ủy xã đã tiến hành 16 hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 19 hội nghị, tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung về công tác cán bộ, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm (ban hành 224 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn...), gắn với đánh giá nhận xét vai trò, trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. Quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó 100% các đồng chí đảng ủy viên cam kết và thực hiện nghiêm nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm (13/13 đồng chí đảng ủy viên đăng ký nêu gương với 20 nội dung). Phân công các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt tại các chi bộ; tại đây các đồng chí đảng ủy viên đã gương mẫu tham gia sinh hoạt đảng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong xây dựng chi bộ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt; các chi bộ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ xã. Đồng thời, Đảng ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm 2022 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 7 đảng viên; giám sát thường xuyên đối với các đồng chí đảng ủy viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và vai trò nêu gương trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, nhất là trong thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”... Bằng các hình thức phù hợp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã tổng hợp phản ánh trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị về những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của cán bộ xã ở cơ sở, qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, điều chỉnh, khắc phục và sửa chữa.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và các đồng chí đảng ủy viên được phát huy. Theo đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022, 100% các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 13/13 đồng chí đảng ủy viên được đề nghị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã đề nghị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã được nâng lên; lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật như: Tổng sản lượng lương thực đạt 105%; tăng trưởng đàn gia súc đạt 7% vượt chỉ tiêu; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7% vượt chỉ tiêu; tổng lượt khách du lịch đạt trên 102%; công tác kết nạp đảng viên mới đạt 112,5%...

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bản Hon ngày càng phát triển, Đảng ủy xã xác định: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên về bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, quy định của Trung ương, cấp ủy các cấp về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên sâu sát cơ sở; nhất là vai trò lãnh đạo của các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy trên các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, các quy định của Đảng ủy; tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên vai trò nêu gương của các đồng đảng ủy viên, bí thư các chi bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 213 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2761 | lượt tải:636

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2906 | lượt tải:1668

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 669 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2212 | lượt tải:688
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập177
  • Hôm nay42,010
  • Tháng hiện tại207,862
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,161,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down