Đảng bộ Bản Hon tăng cường xây dựng Đảng

Thứ bảy - 11/12/2021 08:48 141 0
Năm 2021 tuy còn gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đã làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và đạt được những kết quả tích cực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Bản Hon ngày càng phát triển toàn diện.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Hon duy trì thường xuyên nghiêm túc chế độ sinh hoạt hằng tháng
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Hon duy trì thường xuyên nghiêm túc chế độ sinh hoạt hằng tháng
Để tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, bám sát quy chế làm việc, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, trong năm 2021 Đảng ủy đã tổ chức 13 hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung về: công tác cán bộ, chương trình làm việc, kế hoạch công tác năm 2021; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của cấp trên; thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng tháng, quý, năm và đề ra các nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

          Công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, kết luận, đề án, nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Kết quả đã tổ chức 14 hội nghị, với 823 lượt người tham gia, trong đó: cán bộ, đảng viên 715 lượt người, cán bộ, công chức, viên chức không phải đảng viên 108 lượt người; tổ chức 64 buổi tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân với 4.963 lượt người tham gia học tập. Đồng thời, tăng cường cán bộ xuống các bản vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý, giải quyết những vẫn đề tư tưởng nảy sinh và định hướng dư luận. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo cộng tác viên dư luận xã hội tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; tổ chức tốt quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa... góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ xã.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng tập trung điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức xã; chuẩn bị nhân sự các tổ chức chính trị xã hội của xã; kiện toàn bí thư chi bộ 12 (Chi bộ Công an xã). Ngay sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tập trung lãnh đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt của xã; chỉ đạo thành công kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND, UBND xã (Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành viên UBND xã) đảm bảo đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Đảng ủy đã cử 01 đồng chí đào tạo chuyên môn đại học; 01 đồng chí học cao cấp chính trị, 02 trung cấp; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 cho 8 người; cử 115 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, bản tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn, song năm 2021 đảng bộ vẫn kết nạp được 6 đảng viên mới; chuyển chính thức 8 đảng viên; cử 11 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; xét đề nghị tặng Huy hiệu 60 năm, 50 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên; rà soát đề nghị kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư cho 179 đảng viên; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đảng viên.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy đã lựa chọn Chi bộ Bản Chăn Nuôi tổ chức sinh hoạt mẫu (sinh hoạt thường kỳ hằng tháng), Chi bộ Bản Hon sinh hoạt chuyên đề mẫu, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ; phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, 12/12 chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác tổ chức và cán bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Đảng ủy đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng, 04 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên và 01 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định, sau mỗi cuộc kiểm tra có kết luận rõ những ưu điểm, hạn chế và yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra xây dựng kế hoạch khắc phục.

Công tác dân vận được đặc biệt coi trọng, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó trong Nhân dân; tăng cường phòng, chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật, đạo lạ, tà đạo, kích động di dịch cư tự do; thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành, quản lý. Phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền về công tác tôn giáo trên địa bàn xã. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; tổ chức 01 hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với đại diện Nhân dân các bản, giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc trong Nhân dân.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân tích, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021: 100% đảng viên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 189 đảng viên, trong đó tham gia xếp loại 164 đảng viên, trong đó: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 23 đảng viên, chiếm 14%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 138 đảng viên, chiếm 84,14%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 3 đảng viên. Đảng bộ xã đề nghị công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực thực hiện 547/541 ha, đạt 101,1% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 102,6% kế hoạch; tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi một số diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng chuối 02 ha tại bản Nà Khum, bản Chăn Nuôi; tổng đàn gia súc hiện có 1.800 con đạt 115,9% so với kế hoạch; công tác bảo vệ, phát triển rừng đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,7% (đạt kế hoạch); duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực dịch vụ du lịch có sự phát triển, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, song trong năm 2021 xã vẫn thu hút tổng lượt khách du lịch ước đạt trên 7.000 lượt người chủ yếu là khách nội địa, doanh thu trên 500 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước thu 12 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch.

Văn hóa - xã hội được quan tâm tiếp tục có sự phát triển. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,3%; chất lượng giáo dục các bậc học được nâng lên. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo kế hoạch. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Bản Hon cũng còn một số hạn chế. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ có mặt còn hạn chế, chưa toàn diện, một số chỉ tiêu không đạt, nhất là công tác phát triển đảng viên; công tác nắm tình hình ở một số cơ sở có thời điểm chưa sâu sát, chưa kịp thời…

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của xã trong tình hình mới, Đảng ủy xã xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác, tạo nguồn cán; nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ bản; quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đảng; làm tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 496 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1825 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1820 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 16,788
  • Tổng lượt truy cập: 7,470,882
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down