Đảng bộ huyện Mường Tè tăng cường lãnh đạo công tác lịch sử Đảng

Thứ tư - 01/03/2023 03:45 273 0
Xác định công tác lịch sử Đảng có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng bộ Huyện Mường Tè đã tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đến nay đã có 9/14 xã có công trình lịch sử Đảng.
Hội thảo xây dựng lịch sử Đảng bộ xã Pa Ủ giai đoạn 1964 - 2021
Hội thảo xây dựng lịch sử Đảng bộ xã Pa Ủ giai đoạn 1964 - 2021
Mường Tè là huyện biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Huyện có 14 xã, thị trấn với 10 dân tộc sinh sống; Đảng bộ huyện có 51 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.844 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới từ đó đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng, ban hành kế hoạch công tác lịch sử Đảng hằng năm và đưa vào chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy; giao Ban tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu triển khai công tác lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong việc đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo hướng gắn liền với với nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Hướng dẫn cụ thể đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước xây dựng lịch sử đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể và gắn nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban biên soạn, tổ giúp việc. Cử cán bộ trực tiếp tham gia ban chỉ đạo, ban biên soạn của đảng bộ cơ sở để cùng đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và tiến độ. Tăng cường phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử được chú trọng. Đảng ủy các xã, thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo xây dựng các công trình lịch sử, qua đó các Ban chỉ đạo đều xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công nhiệm vụ các thành viên, tổ chức các hội thảo theo đúng quy trình để thảo luận các công trình lịch sử, xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan vào dự thảo, tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh in ấn, phát hành. Đến nay đã có 9/14 xã, thị trấn đã có công trình lịch sử Đảng bộ (8 xã có lịch sử Đảng bộ, 1 xã có kỷ yếu 10 năm chia tách). Các công trình lịch sử đều được biên soạn công phu, chất lượng và đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và phản ánh khách quan, chân thực quá trình xây dựng, phát triển và phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị. Kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương các xã, thị trấn luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí để thực hiện; bên cạnh đó các xã, thị trấn đã huy động sự chung tay vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã hội hóa một phần kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ của địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền lịch sử Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và đảng ủy các xã thị trấn chú trọng lồng ghép tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể… Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, các đơn vị lực lượng vũ trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, và các đơn vị trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân các ngày lễ hằng năm, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quê hương; tổ chức các hội thi, tọa đàm; các buổi nói chuyện truyền thống; bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày 27/7 hằng năm; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)… từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, trang thông tin điện tử của huyện và các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự thật lịch sử trong đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc được chú trọng triển khai. Các cơ quan, ban, ngành, đảng ủy các xã, thị trấn và các cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch trên không gian mạng, viết và chia sẻ các bài viết có nội dung chính thống ca ngợi Đảng và truyền thống đấu tranh của Nhân dân ta qua các thời kỳ lịch sử tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Công tác giáo dục lịch sử Đảng được chú trọng, đạt được những kết quả quan trọng. Trung tâm Chính trị huyện đưa tài liệu lịch sử địa phương vào giảng dạy tại các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng việc giảng dạy môn lịch sử, lịch sử đảng bộ địa phương trong chương trình hằng năm. Chủ động nghiên cứu, đối mới phương pháp giảng dạy, giáo dục lịch sử Đảng, áp dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức tối ưu quá trình dạy học, trong đó có sự kết hợp, sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại, nhất là việc tổ chức các lớp học thực tế gắn với các hoạt động về nguồn.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử các mạng như Nhà tưởng niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nghĩa trang liệt sỹ huyện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ghi nhớ công lao to lớn của các lớp cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu cho quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong lãnh đạo công tác lịch sử Đảng của Đảng bộ huyện Mường Tè còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò công tác lịch sử Đảng trong giai đoạn hiện nay; chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác lưu trữ tư liệu, tài liệu phục vụ công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ của đơn vị; kinh phí phục vụ sưu tầm, bảo quản tư liệu và nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lịch sử Đảng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Thật - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; nâng cao chất lượng sưu tầm, khai thác, lưu trữ tư liệu, biên soạn cũng như tái bản các công trình lịch những năm tiếp theo; tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, nghiên cứu đưa nội dung giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương vào trung tâm chính trị, các đơn vị trường trên địa bàn; lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị…nhằm tạo sự lan tỏa và phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn đấu thực hiện thắng nhiệm vụ chính trị của địa phương”./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 255 | lượt tải:54

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 965 | lượt tải:267

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 848 | lượt tải:82

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4877 | lượt tải:1026

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5258 | lượt tải:2630
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay28,709
  • Tháng hiện tại673,697
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,746,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down