Đảng Bộ huyện Mường Tè xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Thứ hai - 13/06/2022 22:20 211 0
Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Những năm qua Đảng bộ huyện Mường Tè luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
26 Thanh Sơn
26 Thanh Sơn
Là huyện vùng cao, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè có tổng diện tích tự nhiên trên 267.848 ha, đường biên giới dài trên 130 km tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 3 dân tộc đặc biệt khó khăn (Cống, Mảng, La Hủ), với 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Đảng bộ huyện có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 3.780 đảng viên, trong đó khối nông thôn có 14 đảng bộ; đảng viên là người dân tộc thiểu số  chiếm 84%.

Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở trong việc tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, khơi dậy tiềm năng và huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Những năm qua Đảng bộ huyện Mường Tè luôn quan tâm và coi trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt là quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng các kế hoạch, xác định rõ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công thực hiện cụ thể, đồng thời tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở được coi trọng. Trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền theo từng đối tượng. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở (mỗi năm huyện mở 1 lớp với 80 học viên). Chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện duy trì mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp mở từ 13 lớp bồi dưỡng, tập huấn trở lên; tổ chức từ 8 - 10 hội nghị báo cáo viên và gần 20 hội nghị thông tin thời sự cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ sở tham gia. Giai đoạn 2017 - 2020 huyện đã mở 7 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 485 học viên và 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 453 học viên cấp xã; trên 10 lớp bồi dưỡng nghiên cứu về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới các xã, thị trấn. Năm 2021 đã đăng ký phối hợp mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị vào năm 2022; Trung tâm chính trị huyện mở 25 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 1.626 học viên trong huyện. Công tác bồi dưỡng chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên cơ sở cũng được coi trọng. Bám sát chỉ đạo, định hướng của huyện, cấp ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên đề cao cảnh giác, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đảng bộ các xã, thị trấn được nâng lên; nhất  là chất lượng xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của đảng bộ các xã, thị trấn. Nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ khối nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực. Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay huyện đã sáp nhập, giải thể giảm được 23 bản, khu phố; giảm 156 người hoạt động không chuyên trách các bản, khu phố. Thường xuyên quan tâm kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã, giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã chỉ đạo kiện toàn 33 lượt cán bộ cấp xã; đã điều động, luân chuyển từ huyện xuống xã 15 đồng chí, từ xã về huyện 4 đồng chí, điều động, luân chuyển giữa các xã 21 đồng chí. Công tác phát triển đảng được quan tâm, từ tháng 10/2016 đến hết năm 2021 toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 799 đảng viên mới, trong đó đảng viên khối nông thôn trên 400 đồng chí. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, huyện đã chỉ đạo mở 2 lớp đào tạo Trung học phổ thông cho 128 học viên là công chức cấp xã; quyết định cử 40 đồng chí đi đào tạo Đại học, 7 đồng chí đi học Trung cấp các chuyên ngành theo vị trí việc làm. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã được nâng lên, đến nay trình độ học vấn THPT có 122 đồng chí chiếm 79,7%; về chuyên môn 144 đồng chí có trình độ trung cấp trở lên, chiếm 98,6%; về lý luận chính trị 139 đồng chí có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 95%...

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường phục vụ nhân sự các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và công tác cán bộ của các Đảng bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy coi trọng, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, gắn với thường xuyên sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Công tác dân vận của các cấp ủy hướng mạnh vào đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên hằng năm, đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, có 14/14 đảng bộ xã, thị trấn được xếp hoàn thành nhiệm vụ (đạt 100%), trong đó 2 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; 99,5% đảng viên khối nông thôn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền cấp xã. Trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri của HĐND các xã, thị trấn; bồi dương, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, năm 2016 và năm 2018 huyện đã mở 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 802 lượt đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền. Thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục cán bộ công chức cấp xã phát huy vai trò trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân, không gây phiền hà cho Nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, UBND huyện phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho công chức cấp xã, trong 5 năm huyện đã mở 3 lớp quản lý nhà nước cho 116 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an viên cho 90 học viên; 1 lớp nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản cho 90 công chức cấp xã; 1 lớp quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường cho 52 đồng chí học viên. Chất lượng hoạt động của HĐND, công tác quản lý điều hành của UBND các xã, thị trấn được nâng lên rõ rệt.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, củng cố các đoàn thể, tổ chức hội ở cơ sở; chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức tiếp tục có sự đổi mới. Qua đánh giá, xếp loại năm 2020 có 17/70 tổ chức xếp loại vững mạnh (chiếm 24%); 47 tổ chức xếp loại khá; 6 tổ chức xếp loại trung bình, không có tổ chức xếp loại yếu.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của Đảng bộ huyện Mường Tè vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Trước yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới, với tinh thần quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 đưa Mường Tè ra khỏi huyện kém phát triển của tỉnh. Đảng bộ huyện Mường Tè xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở; hướng mạnh vào đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; cụ thể hóa, chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, lề lối, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các xã, thị trấn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, gắn với quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp; tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống cơ sở, từ cơ sở về huyện và luân chuyển ngang, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp xã làm việc thuận lợi...

Từ những kết quả đạt được, những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, nhất định Đảng bộ huyện Mường Tè thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 45 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2314 | lượt tải:78

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,833,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down