Đảng bộ huyện Nậm Nhùn: Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng

Chủ nhật - 08/08/2021 22:44 1.812 0
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua Đảng bộ huyện Nậm Nhùn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và đạt được những kết quả quan trọng.
 Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên (sinh hoạt chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo -T3/2020).
 Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên (sinh hoạt chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo -T3/2020).
Là huyện biên giới có diện tích rộng, địa hình chia cắt phức tạp, với 11 dân tộc cùng chung sống; Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng với trên 1.800 đảng viên. Những năm qua Đảng bộ huyện Nậm Nhùn luôn quan tâm và coi trọng công tác tư tưởng, nhất là quán triệt và thực hiện Quyết định số 241-QĐ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án 241), Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nhằm cụ thể hóa Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 22/11/2016 về thực hiện Đề án 241. Trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và phân công các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hằng năm về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đồng thời, chỉ đạo tổ chức 234 hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập Đề án gắn với các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy với trên 7.800 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên cức, đoàn viên, hội viên tham gia. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới được nâng lên; công tác tư tưởng được quan tâm triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng cao.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên và từng bước đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng; các chi bộ đã triển khai nghiêm tục việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt thường kỳ.

Công tác tuyên truyền tiếp tục có sự đổi mới; quan tâm đầu tư nâng cấp và phát huy tốt hệ thống truyền thanh cơ sở, đến nay huyện có 02 trạm thu phát truyền hình, 8/10 xã có trạm truyền thanh và 42 cụm loa truyền thanh cơ sở tại các thôn, bản. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ngoài việc duy trì tiếp sóng Phát thanh - Truyền hình Trung ương và của tỉnh đã tăng thời lượng chương trình truyền thanh từ 2 chương trình lên 3 chương trình/tuần, duy trì 01 chương trình truyền hình/tuần, cùng với hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; nêu gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống cách mạng; đưa kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đỏi, giảm nghèo.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được coi trọng, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cấp xã được kiện toàn hằng năm, đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ cấu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn. Đến nay toàn huyện có 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, trong đó về trình độ chuyên môn có 9 đồng chí thạc sỹ, cao đẳng, đại học 16 đồng chí, trung cấp 5 đồng chí; báo cáo viên, truyền viên cấp xã có 165 đồng chí, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó: 10 đồng chí thạc sỹ, 68 đồng chí cao đẳng, đại học, còn lại là trung cấp. Để đảm bảo công tác tuyên truyền được thống nhất, đúng định hướng, Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác biên soạn, cung cấp tài liệu cho các cơ quan tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021 huyện đã biên soạn và phát hành 15 cuốn, tập tài liệu với hằng trăm trang, nội dung ngắn gọn, phù hợp, phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương (Tài liệu: tuyên truyền về phòng, chống di cư tự do; bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng; Hỏi - Đáp: tuyên truyền phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung; giảm sinh nhiều con; chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…). Chất lượng tuyên truyền miệng được nâng lên; các đồng chí báo cáo viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực truyền tải đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được quan tâm đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, hiện nay trên địa bàn huyện đang lưu giữ 01 Bảo vật Quốc gia, 02 di tích lịch sử, hằng năm duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống các dân tộc; từ năm 2016 đến nay đã phối hợp mở 02 lớp truyền dạy bảo tồn văn hóa phi vật thể và nghề thủ công của dân tộc Mảng. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, phục vụ hiệu quả các ngày lễ, tết, sự kiện và nhiệm vụ chính trị của huyện; đã chỉ đạo phòng văn hóa thành lập và duy trì hoạt động 68 đội văn nghệ (64 đội văn nghệ bản, 04 đội văn nghệ xã); từ năm 2016 đến hết tháng 6/2021 toàn huyện đã tổ chức được 357 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ cho trên 87.000 lượt người xem. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thường xuyên, sâu rộng trong Nhân dân, năm 2020 huyện có 82,15% số hộ gia đình, 85,5% bản, 94% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa (lần lượt tăng 5%, 8,8% và 4,38% so với năm 2016).  

Công tác giáo dục lý luận, tổng kết thực tiễn được tăng cường. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết theo hướng thuyết phục, hiệu quả, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên các cấp, từ năm 2016 đến năm 2020 huyện đã mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hằng trăm lượt báo cáo viên của Đảng bộ, cử 19 giảng viên lý luận chính trị tham gia các lớp tập huấn phương pháp giảng dạy lý luận; chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện từng bước được nâng lên; phương pháp giảng dạy có nhiều đổi mới, nhiều giảng viên đã khai thác và phát huy tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy; gắn lý luận với thực tiễn. Trong 4 năm (2016 - 2020) huyện đã mở 6 lớp đào tạo sơ cấp chính trị cho 310 đảng viên; 115 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 6.200 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp trong huyện. Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn; Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn, từ năm 2016 đến tháng 6/2021 toàn huyện đã có 4 xã triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã (3 xã đã hoàn thành, 01 xã đang triển khai).

Để chủ động trong việc xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh tại cơ sở, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đối thoại với nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt và tham mưu xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh, các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân tại cơ sở, từ năm 2016 đến hết tháng 6/2021 lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tổ chức 52 cuộc đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân; cùng với việc thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 76 tổ hòa giải cơ sở. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những boăn khoăn, kiến nghị chính đảng của Nhân dân theo thẩm quyền và giải quyết những mẫu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường, Ban chỉ đạo 35 của huyện được thành lập, phát huy tốt vai trò, thường xuyên chỉ đạo các bộ phận, cơ quan chuyên môn giúp việc đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chịnh cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, nhất là trong báo xấu, chia sẻ các bài viết trên các trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh…

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Nậm nhùn từng bước phát triển vững chắc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn xác định tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng theo hướng: Tăng cường sự lãnh đạo của các ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tư tưởng; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương, đơn vị trong triển khai công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt và việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng.... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công tác giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình và chủ động xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, định hướng dư luận; tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp xúc và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng.

Gắn việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; phát truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng của các dân tộc, vượt khó vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng Nậm Nhùn phát triển bền vững./.
 

Tác giả: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1378 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại25,469
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,062,934
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down