Đảng bộ huyện Nậm Nhùn: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 01/07/2021 11:42 298 0
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Trước yêu cầu xây dựng và phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ huyện xác định cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Quốc Khanh - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020
Đồng chí Trần Quốc Khanh - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020
Đảng bộ huyện Nậm Nhùn có 48 tổ chức cơ sở đảng với trên 1.800 đảng viên. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Nậm Nhùn xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện quán triệt, triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy đã xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện 2 nội dung đột phá: (i) “Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”. (ii) “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân; đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch”. Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, công tác tuyên truyền được coi trọng, chỉ đạo phát huy tốt vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyền truyền viên các cấp trong huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của các chuyên đề, phát hiện nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo, từ năm 2016 đến năm 2020, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong huyện đã tổ chức được 582 buổi tuyên truyền cho 26.402 lượt người; đồng thời coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, trong 5 năm hệ thống tổ chức đoàn trong huyện đã thực hiện 140 buổi tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn với 4.950 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; 100% các trường học đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy; nhiều đơn vị nhà trường tổ chức lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động ngoại khóa như: xem phim, kể chuyện về Bác Hồ... Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác vào hoạt động thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề quý, năm, từ năm 2016 - 2020 toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức 811 hội nghị, với 29.934 lượt người tham gia học tập. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, chức năng, nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, niêm yết tại công sở để thực hiện và Nhân dân giám sát việc thực hiện; hằng năm chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; hầu hết các chi bộ đã đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nhất là giám sát, nhận xét việc thực hiện nội dung cam kết của đảng viên.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là đổi mới, cải cách phong cách làm việc trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã tăng cường bám nắm cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện thường xuyên xuống cơ sở và duy trì việc tiếp công dân, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường, từ năm 2016 đến năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp và các cơ quan chức năng đã tiến hành trên 20 cuộc kiểm tra, gần 70 cuộc giám sát đối với hàng chục tổ chức đảng và hàng trăm đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những nơi làm chưa đúng, chưa hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020), toàn huyện đã có 97 tập thể, 162 cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành khen thưởng, nổi bật là Nhân dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Kết quả trên góp phần quan trọng đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đi vào thực chất, hiệu quả. Lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, sát cơ sở và gần dân hơn; tình trạng nạt dân, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân giảm tích cực; phong cách nói đi đôi với làm, chủ động trong công việc, giám nghĩ, giám làm, giám chụi trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Kinh tế - xã hội của huyện phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 5%/năm, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất mới trong nông, lâm nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây dược liệu…; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, huyện đã xây dựng được 6 xã không có tệ nạn ma túy. Đây là động lực quan trọng để Nậm Nhùn tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trước yêu cầu xây dựng và phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ Nậm Nhùn xác định: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; xác định, điều chỉnh nội dung đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và những vấn đề bức xúc tại cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức huyện Nậm Nhùn thi đua thực hiện văn hóa công sở. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức đảng, chính quyền với Nhân dân, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Trong thực hiện phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở phải thể hiện tư tưởng vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chụi trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giám sát các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện.
 
Tăng cường công tác phát hiện nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo, tạo động lực để huyện phát triển trong giai đoạn tiếp theo./.
 

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 508 | lượt tải:127

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 316 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1834 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1829 | lượt tải:576
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 70
  • Hôm nay: 944
  • Tổng lượt truy cập: 7,476,764
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down