Đảng bộ huyện Tam Đường nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Thứ sáu - 14/08/2020 15:30 173 0
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đại hội đã thống nhất thông qua 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp cơ bản; trong đó chỉ tiêu về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được xác định “Duy trì, nâng cao chất lượng 12 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”.
Các trạm y tế xã, thị trấn của huyện Tam Đường tiếp tục được quan tâm đầu tư từng bước nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân
Các trạm y tế xã, thị trấn của huyện Tam Đường tiếp tục được quan tâm đầu tư từng bước nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân
Nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường có tổng diện tích gần 760 km2 , dân số trên 4 vạn người, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống tại 12 xã và 01 thị trấn. Giai đoạn 2015 - 2020 Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá toàn diện; bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao. Trong đó, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát hiệu quả; trong 5 năm (2015 - 2020) không có ngộ độc, dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; chất lượng khám chưa, bệnh được nâng lên. 

Nhận thức rõ được vai trò của tuyến y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chủ động và tham mưu tích cực của Trung tâm y tế huyện, đến năm 2019 đã có 12/12 xã của Tam Đường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (về đích trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội).

Tuy nhiên, chất lượng các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế chưa thực sự đảm bảo tính bền vững, một số tiêu chí mới đạt ở mức thấp và có nguy cơ mất chuẩn, như tiêu chí về nhân lực 11/12 trạm y tế xã chưa có biên chế bác sỹ. Tiêu chí về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AISD, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, có tới 5/12 xã tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt dưới 60%. Tiêu chí về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng: việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật còn thấp so với bộ tiêu chí (đạt dưới 70%); các xã trong huyện chưa có mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà. Tiêu chí về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai đủ 3 lần ở 3 kỳ thai và sinh đẻ tại cơ sở y tế đạt thấp (dưới 70%); trẻ em suy dinh dưỡng còn cao. Tiêu chí về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vẫn còn 11/12 xã có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao so với tiêu chí trên 13%0; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao...

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, như: do nguồn nhân lực của ngành y tế thiếu (thực hiện tinh giản biên chế), kể cả tuyến huyện cũng còn thiếu bác sỹ, do đó chưa có bác sỹ biên chế về xã. Phong tục tập quán, nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế; đời sống còn nhiều khó khăn; một số người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhất là trong việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình mục tiêu y tế. Một số danh mục theo Thông tư 43 của Bộ Y tế nằm ở nhiều chuyên khoa, trong khi đó nhân lực tuyến xã chưa đảm bảo, đặc biệt là việc thiếu bác sỹ biên chế tại trạm y tế xã để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai một số tiêu chí có lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, nhất là trong việc thực hiện tiêu chí về giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiện, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng...

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ngay tại cơ sở, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất đưa vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội “Duy trì, nâng cao chất lượng 12 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”. Và để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ duy trì, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế, nhất là những tiêu chí chưa bền vững, tiêu chí còn thấp; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nâng cao chất lượng y tế cơ sở, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; trọng tâm là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các giải pháp về phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi thể chiều cao, cân nặng; quan tâm tạo mọi điều kiện để người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, nhất là tại các xã, bản còn khó khăn. 

 Nâng cao năng lực, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; chú trọng công tác dự phòng, năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cung ứng các dịch vụ y tế; chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực y tế, nhất là trong quản lý y tế cơ sở, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tiến tới từng bước chuẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường phối, kết hợp khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe của người dân ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin khám chữa bệnh trong đội ngũ cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế cơ sở; tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong khám, chữa bệnh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế nói chung và đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu có chất lượng cao nói riêng; tăng cường cán bộ y tế cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở về chuyên môn, hỗ trợ, hướng dẫn vận hành, sử dụng các trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trạm y tế xã trong triển khai thực hiện và duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.  

Duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, để đến năm 2025 huyện Tam Đường phát triển vững mạnh, toàn diện và đạt chuẩn nông thôn mới./.

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 458 | lượt tải:31

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 450 | lượt tải:38

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1143 | lượt tải:96

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1629 | lượt tải:55
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down