Đảng bộ Tân Uyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng

Thứ bảy - 15/07/2023 05:55 441 0

Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện

Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện
Sau 2 năm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, Đảng bộ huyện Tân uyên đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng được nâng lên; góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.
Cách thành phố Lai Châu gần 60 km về phía Đông Nam, huyện Tân Uyên có tổng diện tích tự nhiên gần 90 ha, với 10 đơn vị hành chính (9 xã và 1 thị trấn), gồm 10 dân tộc cùng chung sống. Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng, với trên 2.800 đảng viên. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, những năm qua Đảng bộ huyện luôn quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, đạt được những kết quả quan trọng. Nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 91-KH/HU và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, công tác tư tưởng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Chất lượng truyên truyền, quán triệt, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng được tiến hành trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Hệ thống truyền thông trên địa bàn được khai thác, phát huy hiệu quả. Năm 2022, huyện đã chi 450 triệu đồng sửa chữa, bảo dưỡng các trạm truyền thanh cơ sở; đến nay huyện Đài Truyền thanh - Truyền hình và 10 trạm truyền thanh xã, 91 cụm loa truyền thanh bản, tổ dân phố hoạt động thường xuyên, ổn định, trong đó 19 cụm loa truyền thanh của Thị trấn Tân Uyên được cài đặt hẹn giờ (vào đúng khung giờ đã được cài đặt loa truyền thanh tự phát và tự tắt). Huyện đã xây dựng Trang thông tin điện tử (TTĐT) và chỉ đạo 10/10 xã, thị trấn xây dựng Trang TTĐT, cùng với các trang fanpage, facebook, nhóm zalo của các ngành, đoàn thể, địa phương là những kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền miệng cũng được coi trọng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng theo quy định, cơ cấu phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, được lựa chọn từ những đồng chí có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm trong tuyên truyền miệng và luôn được quan tâm tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ; được định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu nắm chắc chủ trương, nghị quyết, chính sách; gắn thuyết trình với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, tăng sức thuyết phục. Công tác lý luận chính trị được quan tâm. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021 - 2025; hằng năm chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, huyện đã cử 34 cán bộ đi đào tạo chuyên môn, 88 đồng chí đào tạo lý luận chính trị; Trung tâm chính trị huyện đã mở 44 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho trên 2.000 cán bộ, đảng viên của huyện; tổ chức được 77 hội nghị thông tin thời sự có trên 3.700 lượt người nghe; phối hợp mở 1 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị được nâng lên; đội ngũ giảng viên của Trung tâm chính trị huyện luôn được kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng; 14/14 giảng viên của Trung tâm có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, 100 có trình độ cao cấp lý luận chính trị; trong giảng dạy các giảng viên cơ bản đều kết hợp tốt giữa thuyết trình với đối thoại và sử dụng công nghệ thông tin (trình chiếu PowerPoint). Công tác điều tra dư luận xã hội và nắm tình hình, nghiên cứu dư luận xã hội được tăng cường, thông qua đội ngũ cộng tác viên, cán bộ công tác cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân... qua đó kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình tư tưởng. Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được triển khai tích cực; quản lý duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các trang fanpage, facebook, zalo của Ban Chỉ đạo 35 và của các ngành, đoàn thể huyện trong tuyên truyền, chia sẻ lan tỏa các tin bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đánh giá, bình xét cơ quan, khu dân cư, gia đình văn hóa, năm 2022 có 91% cơ quan, đơn vị, 85% khu dân cư và 89,8% gia đình được công nhận văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư phát triển mạnh mẽ, đến nay toàn huyện có 89 đội văn nghệ quần chúng (2 đội của xã, 87 đội văn nghệ bản, tổ dân phố) hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc được chú trọng, toàn huyện có 32 nghệ nhân tham gia nghiên cứu, truyền dạy văn hóa truyền thống; thành lập được 37 câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trong các trường học. Công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ kinh phí, sưu tầm nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn. Vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn, song đến nay huyện đã có 1 phòng truyền thống; 5/10 xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn và 2 xã đang biên soạn (dự kiến hoàn thành trong năm 2023) cuốn lịch sử Đảng bộ. Chỉ đạo trung tâm chính trị huyện đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương giảng dạy lồng ghép trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, trong 2 năm đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho 652 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức được dặc biệt coi trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Triển khai nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 17% hoàn thành xuất sắc, trên 76% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 16,22% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt, 2,54% hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 0,78%. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Tân Uyên phát triển bền vững, cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; đời sống của nhân dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện thời gian tới, Huyện ủy Tân Uyên xác định: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng theo nguyên tắc “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, của các bí thư, cấp ủy”; hướng trọng tâm vào: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phát triển văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; làm tốt công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục truyền thống; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; chủ động nắm chắc tình tình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động xử lý, giải quyết kịp thời những vẫn đề tư tưởng nảy sinh ngay tại cơ sở.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng, huyện cũng xác định cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng bộ; thường xuyên định hướng hoạt động; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thường xuyên quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ phát triển các phong trào; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng của Đảng bộ./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 713 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2314 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3468 | lượt tải:1204

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3503 | lượt tải:476

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3763 | lượt tải:558
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại712,150
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,473,916
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down