Đảng bộ Tân Uyên sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ ba - 17/07/2018 05:15 1.207 0
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.
Cán bộ chủ chốt huyện Tân Uyên học tập Nghị quyết của Đảng
Cán bộ chủ chốt huyện Tân Uyên học tập Nghị quyết của Đảng
Đảng bộ huyện Tân Uyên có 51 tổ chức cơ sở đảng, 233 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (trong đó có 3 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp), với 2.537 đảng viên; huyện có 10 xã, thị trấn, 11 cơ quan đảng, đoàn thể, 20 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 47 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, với tổng số 1.865 cán bộ, công chức, viên chức. Nhận thức rõ việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Tân Uyên trong giai đoạn mới. 

Trên cơ sở quán triệt nội dung quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, đặc biệt là Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 25/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 22/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Huyện ủy Tân Uyên xác định: đây là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức và rất nhiều người, vì vậy trong quá trình thực hiện cần phải có sự thống nhất về nhận thức và hành động, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao và phải được tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII với tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. 

Để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và đồng bộ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện theo quan điểm: những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm cần thực hiện từng bước theo lộ trình và theo hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết được đặc biệt coi trọng, ngay sau hội nghị học tập trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt học tập trong toàn huyện, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thành lập đội ngũ báo cáo viên của huyện xuống trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở; việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, với 97% đảng viên tham gia học tập; công tác tuyên truyền Nghị quyết được chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện của địa phương và từng đối tượng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ban, ngành và hệ thống đoàn thể chính trị trong toàn huyện đã phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận toàn xã hội, trong triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Huyện đã xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức một số cơ quan phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực, sở trường nâng cao hiệu quả công việc; đến nay huyện Tân Uyên đã thực hiện tinh giản được 11 biên chế (trong đó có 9 cán bộ, công chức cấp xã); thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý trong các ban, ngành, đoàn thể, không có trường hợp bổ nhiệm cấp phó quá số lượng quy định; đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; tiến hành rà soát các xã, thôn, bản theo các tiêu chuẩn quy định, qua rà soát toàn huyện có 2 xã không đạt 50% tiêu chí theo quy định, 142/142 bản, tổ dân phố không đạt tiêu chí về dân số, trong đó có 100 bản, tổ dân phố đạt dưới 50% tiêu chí, trên cơ sở đó huyện dự kiến chỉ đạo sáp nhập 54 bản, tổ dân phố. Đồng thời, tập trung lãnh đạo khắc phục trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, bí thư kiêm trưởng bản và đạt được những kết quả tích cực bước đầu, đến nay toàn huyện đã có 25 bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, huyện đang phấn đấu đến hết năm 2018 có 48 bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố. 

Tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết thì đến năm 2021 huyện sẽ sáp nhập 8 đơn vị trường học, đến nay đã xây dựng song Đề án sáp nhập Trường Mần non Nậm sỏ 2 và Trường Mần non Nà Lào (thực hiện trong tháng 9/2018); đang xây dựng Để án sáp nhập Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chỉ đạo cấp ủy xã, thị trấn sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết, đến nay Tân Uyên đã đạt 9/13 chỉ tiêu thành phần; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cơ sở thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên, đa số đã nắm được chức năng, nhiệm vụ và thực hiện theo đúng chức năng, thường xuyên sâu sát nắm tình hình trong Nhân dân, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời và hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lò Văn Học ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thì trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, huyện Tân Uyên cũng còn những khó khăn, bất cập. Các chế độ chính sách tác động trực tiếp đến một số đối tượng thuộc diện thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; trong khi chính sách hiện hành về bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đối với cán bộ thôi lãnh đạo, quản lý; chính sách kiêm nhiệm, chính sách giải quyết đầu ra cho cán bộ dôi dư còn nhiều bất cập, thiếu động lực, nhất là đối với cán bộ cơ sở. Việc thực hiện sáp nhập các bản, tổ dân phố không đủ tiêu chí theo quy định có nhiều khó khăn do vị trí địa lý, địa hình chia cắt phức tạp; về dân tộc, phong tục tập quán một số địa bàn cũng khác nhau, một bộ phận Nhân dân còn boăn khoăn, chưa thực sự đồng thuận cao. Chất lượng sinh hoạt một số chi bộ vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, một số bản, tổ dân phố đảng viên còn trẻ, uy tín chưa cao nên việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản còn khó khăn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện vững mạnh, xây dựng Tân Uyên ổn định và phát triển vững mạnh toàn diện trong thời gian tới, đồng chí Lò Văn Học UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch của Huyện ủy theo đúng lộ trình, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và về công tác cán bộ, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm: Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo tập trung, thống nhất, thường xuyên, liên tục; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; phát huy tốt vai trò người đứng đầu các cấp; nêu cao trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn, lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cấp xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân xếp loại cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ, hằng năm rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ uy tín nhiệm thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cương quyết xử lý những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực tăng cường cho các xã khó khăn để đào tạo, rèn luyện... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kịp thời phát hiện nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, chấn chỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

Những kết quả trên tuy mới là bước đầu, song với tinh thần quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bằng những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phù hợp, nhất định Đảng bộ huyện Tân Uyên sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tân Uyên trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2020./. 

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1018 | lượt tải:286

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4922 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5308 | lượt tải:2659
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại717,960
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,790,945
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down