Đảng bộ Tân uyên: Tăng cường công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Thứ ba - 23/07/2019 04:01 649 0
Quán triệt và thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ huyện Tân Uyên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả quan trọng.
Quang cảnh buổi học nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện
Quang cảnh buổi học nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện
Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và chương trình công tác của Đảng bộ huyện, trong 6 tháng đầu năm Huyện ủy Tân Uyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp giải quyết, xử lý những boăn khoăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, dư luận, đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó công tác tuyên truyền miệng được đẩy mạnh và phát huy khá hiệu quả. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc việc học tập các chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2019 và theo dõi, đánh giá việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc. Chú trọng công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo TTBD chính trị huyện mở các lớp đào tạo, bội dưỡng cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, bám sát quy hoạch, kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường của tỉnh và ngoài tỉnh; 6 tháng đầu năm huyện đã cử 22 đồng chí cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt đã thực hiện đúng quy trình nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch và các chức danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy; thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020 - 2025. Quan tâm củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, tập trung củng cổ tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo kiện toàn kịp thời tổ chức đảng tại các đơn vị sau sáp nhập, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được liên tục; công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được coi trọng, trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ huyện đã kết nạp được 33 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng sau kiểm điểm năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐi/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Huyện ủy đã ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Huyện ủy; quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, 6 tháng đầu năm cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 24 tổ chức đảng, 24 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 29 tổ chức đảng và 557 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát phát hiện và kịp thời chấn chỉnh xử lý những vi phạm, biểu hiện vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên; 6 tháng đầu năm Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên vi phạm; qua đó đã răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, hạn chế vi phạm khuyết điểm. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng theo kế hoạch. Triển khai đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2019 và đã có 69 tổ chức, cá nhân đăng ký. Chỉ đạo, định hướng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kết quả công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Tân Uyên; lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong huyện đối với sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Ban chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố, là động lực quan trọng để Đảng bộ Tân uyên tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm cũng còn những hạn chế, cần tiếp tục tập trung khắc phục: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy và Huyện ủy tại một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao; chất lượng kết nạp đảng viên của một số chi, đảng bộ cơ sở có mặt còn hạn chế; công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện ủy Tân Uyên xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phát hiện và chủ động xử lý những vẫn đề mới nảy sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, đề án, chương trình, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trọng tâm là, thực hiện sáp nhập các bản, tổ dân phố theo kế hoạch; tập trung kiện toàn tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban cấp huyện và cấp xã sau sáp nhập, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ liên tục. Lãnh đạo triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể của Huyện ủy và cấp ủy các cấp đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Huyện ủy đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc của ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; chấp hành nghiêm quy chế làm việc; tiếp tục có sự đổi mới về phong cách lãnh đạo, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ phục vụ Nhân dân.

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được xác định, nhất định Đảng bộ Huyện Tân Uyên sẽ đạt được mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xây dựng Tân Uyên ổn định và phát triển toàn diện./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1017 | lượt tải:286

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4921 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5307 | lượt tải:2658
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại715,959
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,788,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down