Đảng bộ Than Uyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai - 21/10/2019 10:06 443 0
Bước vào năm 2019, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn thách thức, Đảng bộ huyện Than Uyên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Bản nông thôn mới xã Mường Mít, huyện Than Uyên
Bản nông thôn mới xã Mường Mít, huyện Than Uyên
Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác giáo dục chính trị tưởng được tăng cường. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức, phong phú phù hợp với từng vùng, từng đối tượng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy được quán triệt, triển khai kịp thời; đồng thời gắn với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, qua đó chủ động và kịp thời xử lý những vẫn đề tư tưởng mới nảy sinh, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là học tập chuyên đề năm 2019, toàn huyện đã tổ chức được 329 hội nghị, với trên 18.000 lượt người tham gia; chỉ đạo các chi, đảng bộ đưa nội dung chuyên đề hằng quý vào sinh hoạt chi bộ, tổ chức cho trên 96% cán bộ, đảng viên (còn lại là đảng viên miễn sinh hoạt) và 100% cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc cam kết tu dưỡng, rèn luyện... qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác củng cố phát triển tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng, nhất là việc phát triển đảng viên khu vực nông thôn. Tuy còn gặp không ít khó khăn trong công tác tạo nguồn, song với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy các cấp, 9 tháng đầu năm 2019 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 86 đảng viên mới, trong đó khu vực nông thôn kết nạp được 35 đảng viên (chiếm trên 40%), đến hết tháng 9/2019 toàn Đảng bộ có trên 3.100 đảng viên sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở đảng và 204 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên, các đồng chí cán bộ, đảng viên lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dự và hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm, sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực gắn với việc đánh giá cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình (trong 9 tháng đã điều động, bổ nhiệm 4 đồng chí; bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 27 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban; tiếp tục bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy giai đoạn 2015 - 2020...).

Công tác dân vận được tăng cường, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng mô hình dân vận khéo (năm 2019 toàn huyện có 26 tập thể, 86 cá nhân đăng ký thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo); cán bộ các cấp tăng cường bám, nắm cơ cở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, phát huy tốt các nét đẹp văn hóa truyền thống, từng bước đẩy lùi các tiêu cực, hủ tục, tệ nạn xã hội (trong 9 tháng đã vận động được 12 hộ/57 nhân khẩu theo tôn giáo lập lại bàn thờ tổ tiên); công tác dân vận chính quyền tiếp tục được triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực, lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan, phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn thực hiện tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân đảm bảo theo đúng quy định, thực hiện nghiêm chế độ một của, một của liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo (9 tháng cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành trên 120 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên), qua kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp... Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục có sự đổi mới, đảm bảo sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng... qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nổi bật là:

Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, đến hết tháng 9 đã có 28/30 chỉ tiêu thành phần thuộc 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật như: sản lượng lương thực trên 30.000 tấn, đạt 101%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, đạt 100%; trồng mới chè trên 300 ha, đạt 104% kế hoạch. Điều đáng ghi nhận, là do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng bào dân tộc Khơ Mú của huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ việc canh tác manh mún, sản xuất chủ yếu bằng nương rẫy, phụ thuộc vào tự nhiên, nay đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những nương lúa bạc màu, năng suất thấp, những đồi cỏ gianh nay thay bằng những đồi trồng chè và được chăm sóc đúng kỹ thuật phát triển tốt.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đến nay bình quân toàn huyện đạt trên 14 tiêu chí/xã. Huyện đang tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực phấn đấu đến hết năm 2019 đưa 2 xã Mường Kim, Ta Gia đạt chuẩn nông thông mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 9 đạt trên 31 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên, chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, 9 tháng đầu năm trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, trong năm 2019 huyện có thêm 2 trường được công nhận chuẩn quốc gia. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới tại 22 bản đồng bào dân tộc Mông được Nhân dân đồng thuận ủng hộ, thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức thành công ngày hội văn hóa các dân tộc toàn huyện lần thứ 8, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tới dự. Qua đó, đã quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo động lực cho du lịch của huyện phát triển thời gian tới, đồng thời tiếp tục động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác huấn luyện dân quân, tự vệ triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng; công tác tuyên quân đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu và chất lượng. Đến nay toàn huyện đã có 8/12 xã, thị trấn có lực lượng công an chính quy, tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác xây dựng, chính đốn Đảng của Đảng bộ cũng còn những hạn chế: chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ các cấp tuy đã được củng cố, kiện toàn về số lượng, nhưng trình độ, năng lực của một bộ phận, nhất là cán bộ cơ sở còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị chưa được người đứng đầu quan tâm chỉ đạo quyết liệt...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Đảng bộ huyện Than Uyên xác định: tiếp tục quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động nắm và kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở; thành lập các tổ công tác nắm bắt và chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền một số cơ sở yếu kém. Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, bản, khu dân cư; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn những hạn chế, thiếu sót, biểu hiện sai phạm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, vận động Nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Than Uyên ngày càng phát triển toàn diện./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 158 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 177 | lượt tải:12

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 161 | lượt tải:5

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 482 | lượt tải:23
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down