Đảng bộ Than Uyên xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Thứ năm - 12/10/2023 10:35 1.184 0
Hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị trấn) có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Những năm qua Đảng bộ huyện Than Uyên luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và đạt được những kết quả quan trọng.
Lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện kiểm tra, nắm tình hình tại xã Mường Kim
Lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện kiểm tra, nắm tình hình tại xã Mường Kim
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ những giải pháp thiết thực

Nằm ở cửa ngõ phía Đông nam của tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên có tổng diện tích tự nhiên trên 79.000 ha, với hơn 68.000 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc cùng chung sống, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc (11 xã và 1 thị trấn). Đảng bộ huyện có trên 3.000 đảng viên, sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ, 33 chi bộ cơ sở và 190 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn.

Nhận thức rõ hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi khả năng, tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên đã tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngày 30/9/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” và Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sỏ giai đoạn 2021-2025. Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, quyết định, quy định và công văn chỉ đạo (riêng Nghị quyết số 07-NQ/TU, Huyện ủy đã ban hành 29 văn bản), trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm trưởng ban; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên hướng dẫn cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn, gắn với quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, chế độ công tác cơ sở.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức và cán bộ các xã, thị trấn. Kịp thời kiện toàn hệ thống cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, trong hơn 2 năm (2020 - 2023) Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn 167 đồng chí cấp ủy cấp xã. Rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đến nay toàn huyện đã bố trí 9 đồng chí bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã, trên 38% bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tinh giản biên chế 18 đồng chí (gồm những cán bộ, công chức không đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành, đoàn thể huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ cơ sở, đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc. Bám sát định hướng chỉ đạo của Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh đổi mới việc xây dựng và ban hành chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát, quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ thôn, bản, khu dân cư; duy trì nghiêm chế độ họp, giao ban, văn bản hóa các kết luận cuộc họp để giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện; tổ chức điều hành các hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ theo đúng Quy chế đề ra.

Công tác cán bộ được đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị... theo tinh thần Đề án 1327 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, Huyện ủy đã chỉ đạo đảng uỷ các xã, thị trấn bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ theo giai đoạn và điều chỉnh, bổ sung hằng năm, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện đã có 129 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã được cử đi đào tạo về văn hóa, chuyên môn và lý luận chính trị, (10 đồng chí học THPT, 51 đồng chí đại học chuyên môn, 67 đồng chí học trung cấp và 7 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị); có 1.398 cán bộ, công chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 296 đại biểu HĐND cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ theo quan điểm gắn kết hài hòa giữa cán bộ nơi khác đến với cán bộ tại chỗ.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Công tác cán bộ được tiến hành đồng bộ từ công tác quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó công tác luân chuyển, điều động được đặc biệt coi trọng theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; cán bộ được điều động, luân chuyển phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, năng lực và uy tín, gắn kết hài hòa giữa cán bộ luân chuyển với cán bộ tại chỗ, để phát huy tốt năng lực sở trường của đội ngũ cán bộ cơ sở”. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện đã điều động, luân chuyển 8 cán bộ huyện xuống xã, từ xã lên huyện 6 đồng chí, điều động ngang (giữa các xã, thị trấn với nhau) 63 đồng chí; trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã luân chuyển 2 đồng chí, điều động 9 đồng chí từ huyện xuống các xã.

Qua theo dõi, đánh giá hầu hết cán bộ được điều động luân chuyển đều phát huy tốt năng lực và tinh thần trách nhiệm, quy tụ được cán bộ, lăn lộn với cơ sở tạo được uy tín trong Nhân dân. Điểm nổi bật là giữa các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đến với cán bộ tại chỗ đều có sự đoàn kết, phối hợp làm việc rất tốt, không có biểu hiện mất đoàn kết. Đây là cơ hội để cán bộ đến được rèn luyện thực tiễn tại cơ sở, cán bộ tại chỗ trau dồi, phấn đấu trưởng thành hơn, đồng chí Lê Thị Kim Ngân cho biết thêm.

Công tác phát triển đảng được quan tâm, Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, rà soát, lựa chọn những quần chúng tích cực từ các phong trào, theo dõi, giúp đỡ và cử tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2023 Đảng bộ huyện đã kết nạp được 748 đảng viên mới, trong đó có trên 50% đảng viên ở thôn, bản. Nhằm phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc, Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cùng với việc phân công các đồng chí cấp ủy viên (cấp huyện, cấp xã) dự theo dõi, giúp đỡ các chi bộ thôn, bản, khu dân cư nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 7 tổ công tác dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu dân cư. Chất lượng sinh hoạt chi bộ các khu dân cư được nâng lên rõ rệt, từ việc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, đến chất lượng nội dung sinh hoạt. Vai trò của chi bộ thôn, bản trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở được thể hiện rõ nét, có nhiều chuyển biến tích cực...

Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của đảng ủy các xã, thị trấn chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác hằng tháng, quý, năm; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đánh giá chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp xã được nâng lên hằng năm: năm 2018 có 4/12 đảng bộ xã hoàn thành nhiệm vụ, 4/12 đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ; đến năm 2020 chỉ còn 1 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; năm 2022, 100% đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của Luật; tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, một số cơ sở duy trì được hoạt động chất vấn tại kỳ họp. UBND các xã, thị trấn đã có sự đổi mới, công tác chỉ đạo, điều hành, phương pháp tổ chức thực hiện; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách hành chính; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND cấp xã được nâng lên rõ rệt. Theo đánh giá, xếp loại năm 2022, có 12/12 tập thể Thường trực HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11/12 tập thể lãnh đạo UBND hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 1 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua... đánh giá, xếp loại MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã năm 2020, 100% các tổ chức được đánh giá hoạt động khá trở lên, không có tổ chức trung bình hoặc xếp loại yếu. Các phong trào, mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại các xã thị trấn phát triển mạnh. Tiêu biểu như phong trào phát triển cây chè xã Tà Mung, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở đã làm chuyển đổi nhận thức của người dân, từ việc thờ ơ, không thích trồng chè, nay đã tích cực, tự giác tham gia; phong trào đưa cây màu xuống trồng dưới ruộng 1 vụ của xã Mường Kim. Đồng chí Lò Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng hoạt động của cấp ủy và hệ thống chính trị của xã được nâng lên rõ rệt, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã được nâng cao, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên từ xã, đến các thôn, bản được phát huy, thúc đẩy các phong trào phát triển mạnh mẽ, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội”; hay mô hình đồng hành cùng Nhân dân của xã Pha Mu, ngày thứ 7 hằng tuần cuối tháng, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, cùng cán bộ, công chức, lực lượng công an, cán bộ không chuyên trách của xã, các chi hội đoàn thể các bản trong xã đồng hành cùng với nhân dân (1 hoặc 2 bản, theo kế hoạch của Đảng ủy xã) xây dựng nông thôn mới, vệ sinh bản, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ các hộ gia đình sản xuất, phát triển kinh tế...

Qua đó, góp phần quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện ngay từ cơ sở, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển bền vững, an ninh, quốc phòng được tăng cường. Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ huyện đã có 21/23 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nổi bật như: Tăng đàn gia súc vượt 68%; giảm hộ nghèo vượt 37%; tỷ lệ giảm sinh 25%; tỷ lệ bản, khu đạt tiêu chuẩn văn hóa vượt 13%. Đến nay, Than Uyên đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,54 tiêu chí/xã...

Để tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh thời gian tới, theo đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 31/3/2021 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận 30-KL/TU. Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ các xã, thị trấn và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở. Chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lề lối, tác phong làm việc và thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường, nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của cấp trên đối với cơ sở; đồng thời quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.... Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, phấn đấu đến năm 2025 Than Uyên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 800 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3556 | lượt tải:1221

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3588 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3851 | lượt tải:573
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập121
  • Hôm nay21,445
  • Tháng hiện tại747,598
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,509,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down