Đảng bộ Thành phố Lai Châu chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

Thứ tư - 09/02/2022 03:04 307 0
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng và là nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ sở. Vì vậy Đảng bộ thành phố Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và đạt được những kết quả quan trọng.
Các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng quà các đồng chí bí thư chi bộ bản, tổ dân phố tại Hội nghị giao ban cuối năm 2021
Các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng quà các đồng chí bí thư chi bộ bản, tổ dân phố tại Hội nghị giao ban cuối năm 2021
Đảng bộ thành phố Lai Châu có 43 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 127 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 3.100 đảng viên. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ sở, thời gian qua Đảng bộ thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Bám sát các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, Thành ủy cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và toàn diện công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, bám sát chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, các sự kiện chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư tưởng - văn hóa và các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng sự kiện, đối tượng và địa bàn. Đặc biệt trong năm 2021, Đảng bộ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp với 530 hội nghị, trên 13.700 lượt người tham dự; trong đó 94% đảng viên toàn Đảng bộ tham gia học tập trực tiếp; tổ chức 16 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự cho trên 3.400 lượt người..., tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và giáo dục truyền thống được coi trọng, với trọng tâm là tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng bộ Thành phố; biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức nghiêm túc việc học tập các chuyên đề năm, chuyên đề hằng quý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vụ lãnh đạo trong học tập và làm theo Bác; các chi bộ tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm trong đó xác định rõ nội dung đăng ký làm theo, kết quả năm 2021 có 100% tổ chức đảng, 98% đảng viên xây dựng kế hoạch (2% đảng viên miễn sinh hoạt không xây dựng kế hoạch); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ThU của Thành ủy, các chi, đảng bộ giúp tổ dân phố, bản phát triển toàn diện. Đặc biệt năm 2021 Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy xã, phường theo Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy, UBKT đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường; Đảng ủy các xã, phường thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy. Thành ủy duy trì giao ban hằng năm giữa Thường trực Thành ủy với bí thư các chi bộ bản, tổ dân phố, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của các chi bộ. Đồng thời, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thành ủy đã ban hành quyết định phân công các đồng chí thành ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố, lãnh đạo chủ chốt xã, phường về dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. Các đồng chí cấp ủy, đảng viên, công chức được phân công về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản đảm bảo hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên cũng được coi trọng, trong năm 2021 các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 50 đảng viên mới (đạt 125% chỉ tiêu), chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được các cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường. Trong năm 2021 các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 159 đảng viên, giám sát 20 tổ chức đảng và 147 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với 49 tổ chức đảng, giám sát 17 tổ chức đảng và 18 đảng viên, qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, hạn chế, thiếu sót, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong năm 2021 cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 1, khai trừ 2 đảng viên, ngoài ra đình chỉ sinh hoạt đối với 2 đảng viên... Qua đó, từng bước làm trong sạch nội bộ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, Đảng bộ Thành phố có 42 chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại (1 chi bộ mới thành lập), trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 hoàn thành nhiệm vụ.

Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Mặc dù năm 2021 còn gặp không ít khó khăn nhưng nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Thành phố vẫn đạt và vượt kế hoạch, nổi bật như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 196 tỷ đồng (đạt 108%), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,19% (đạt 105,9% kế hoạch); công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực...; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường.
Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố trong giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố Lai Châu xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Trong đó tập trung chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và quản lý giáo dục đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức đảng, đảng viên.

Từ những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp đã được xác định, nhất định Đảng bộ Thành phố sẽ thành công hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh thời gian tới để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thành phố Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh./.

Tác giả: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1012 | lượt tải:284

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4917 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5302 | lượt tải:2655
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập262
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại710,516
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,783,501
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down