Đảng bộ xã Bản Hon, huyện Tam Đường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ nhật - 27/01/2019 17:44 489 0
Quán triệt và thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đã tập trung lãnh đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc và đã đạt được những kết quả tích cực.
Đồng chí Lò Văn Phà, Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon (người đứng) dự và phát biểu rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ 6 (Chi bộ trường Tiểu học)
Đồng chí Lò Văn Phà, Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon (người đứng) dự và phát biểu rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ 6 (Chi bộ trường Tiểu học)
Đảng bộ xã Bản Hon có 166 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 01 chi bộ trạm y tế (100% thôn bản có chi bộ). Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quyết định đến nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong năm 2017 và 2018, Đảng bộ xã Bản Hon đã tập trung lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để có sự thống nhất trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, cùng với việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt vào ngày 03 hằng tháng, Đảng ủy xã Bản Hon đã lựa chọn 02 chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Về sinh hoạt định kỳ Đảng ủy lựa chọn Chi bộ 4 (bản Đông Pao); về sinh hoạt chuyên đề chọn Chi bộ 7 (bản Thẳm), mới toàn bộ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí Huyện ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi giúp xã dự và cùng rút kinh nghiệm. Các chi bộ được lựa chọn tổ chức sinh hoạt mẫu đã có sự chuẩn bị đầy đủ về nội dung và triển khai quy trình sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy. Trên cơ sở rút kinh nghiệm sinh hoạt mẫu, Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên về tham gia sinh tại các chi bộ, vừa là đảng viên trực tiếp sinh hoạt, vừa theo dõi, giúp đỡ chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo đúng quy định.

Từ những cách làm cụ thể, thiết thực và phù hợp trên việc sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bản Hon đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Hầu hết Ban chi ủy các chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ và chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy xã chủ động chuẩn bị nội dung sinh hoạt (do đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị); thống nhất trong Ban chi ủy và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt tới đảng viên (trước sinh hoạt từ 01 đến 02 ngày). Quá trình tổ chức sinh hoạt thực hiện theo đúng quy trình, từ việc tuyên bố lý do, đến cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, thông báo tình hình đảng viên, thông qua nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt thực hiện đúng, đủ các nội dung đã chuẩn bị, ngoài nội dung sinh hoạt tư tưởng (thông tin thời sự, quán triệt văn bản mới của cấp ủy các cấp, đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên...), các chi bộ cơ bản đảm bảo các nội dung thể hiện vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: đánh giá việc đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nhiệm vụ chính trị, các chi bộ trường học, trạm y tế bàn về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các chi bộ nông thôn bàn về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế  - xã hội, lựa chọn những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo: Tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, thời vụ; chăm sóc và phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đưa con em đến lớp, xây dựng bản văn hóa..., nổi bật như Chi bộ 7 (bản Thẳm) năm 2018 đã bàn thống nhất ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng bản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Chi bộ 5 (bản Chăn nuôi) thống nhất phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong các phong trào của bản và phân công mỗi đảng viên phụ trách từ 3 đến 4 hộ gia đình (theo dõi, tuyên truyền, vận động các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động chung của bản...);  các đoàn thể thôn bản cũng được quan tâm lãnh đạo, chất lượng hoạt động được nâng lên; công tác an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng đều được bàn và thống nhất trong sinh hoạt chi bộ để thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, trong sinh hoạt các chi bộ cơ bản phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất trong việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; phát huy tốt vai trò của các đảng viên trong sinh hoạt cũng như trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nhất là các đảng viên là cán bộ, công chức xã được phân công về sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản đã có nhiều ý kiến tham gia, đề xuất thiết thực. Qua đó, các chi bộ đã nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; sinh hoạt của các chi bộ cơ bản đã đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. 

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ xã, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Năm 2018 các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 100% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt 2.343 tấn (đạt 100,5%), diện tích cây chè trồng mới trên 5, 5 ha đạt trên 110%, các cây trồng khác đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng và chăn nuôi cơ bản đạt, tỷ lệ che phủ rừng của xã là 53,81%. Duy trì tốt các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số và trẻ em, hoạt động văn hóa, thông tin truyền truyền được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đạt được mục tiêu. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực, năm 2018 đã tạo được việc làm mới cho trên 100 người, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 18,9%, (giảm 2,8% so với năm 2017). Các chế độ, chính sách an sinh xã hội, người có công, gia đình chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn phát triển đảng nhưng Đảng bộ xã vẫn kết nạp được 7 đảng viên mới; chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò của đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và đi đầu trong các phong trào được phát huy và thể hiện khá rõ nét. Qua đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 147 đảng viên tham gia đánh giá xếp loại, 100% hoàn thành hiệm vụ trở lên, trong đó 17 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 108 đồng chí hoàn thành tốt và 22 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều tiến bộ, công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai khá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức đoàn thể cấp trên phát động, nhiệm vụ chính trị của địa phương và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Trao đổi về nguyên nhân kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí Lò Văn Phà, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, từ sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh, Huyện, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, nhưng trong đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nguyên nhân cơ bản. Vai trò lãnh đạo của các chi bộ được nâng lên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy cấp trên phù hợp với từng bản, từng đơn vị và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy, tạo được niềm tin trong nhân dân.

 Đây cũng chính là động lực quan trọng để Đảng bộ xã Bản Hon tiếp tục bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, quyết tâm duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng và phát triển Bản Hon ngày càng giàu đẹp./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1982 | lượt tải:204

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2359 | lượt tải:223

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2105 | lượt tải:183

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2387 | lượt tải:61
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down