Đảng bộ xã Mường Kim nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ sáu - 10/11/2023 02:31 573 0
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sỏ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đảng ở cơ sở. Những năm qua Đảng bộ xã Mường Kim quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc và đạt được những kết quả quan trọng.
Sinh hoạt chi bộ bản Thẩm Phé
Sinh hoạt chi bộ bản Thẩm Phé
Nằm về phía nam cách trung tâm huyện Than Uyên gần 10 km, xã Mường Kim có tổng diện tích đất tự nhiên trên 6.800 ha, với trên 11.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc (Thái, Kinh, Khơ Mú) cùng sinh sống, định cư tại 19 thôn, bản. Đảng bộ xã có 307 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ (19 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học; 1 chi bộ Công an xã, 1 chi bộ trạm y tế).

Nhận thức rõ vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng nhằm giúp cho đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, những năm qua Đảng bộ xã Mường Kim luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; đặc biệt là Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và các quy định của Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt theo quy định. Để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hằng năm Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch sinh hoạt mẫu, trong đó chọn từ một đến hai chi bộ trực thuộc (có năm chọn 1 chi bộ, năm 2 chi bộ: 1 chi bộ sinh hoạt thường kỳ, 1 chi bộ sinh hoạt chuyên đề), do Đảng ủy chủ trì, chỉ đạo các chi bộ được chọn sinh hoạt mẫu chuẩn bị kỹ nội dung, theo đúng hướng dẫn và quy trình, phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các chi bộ chịu trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, thẩm định nội dung sinh hoạt, Đảng ủy mời đại diện cấp ủy hoặc bí thư chi bộ (chi bộ không có cấp ủy) trong toàn Đảng bộ về dự và cùng rút kinh nghiệm. Thông qua mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, giúp các chi bộ nắm được phương pháp, cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp tình hình, điều kiện của từng chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đã được nâng lên rõ rệt. 100% các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, chi ủy, chi bộ họp thống nhất về nội dung phân công người chuẩn bị nội dung, xác định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu một vấn đề, tùy mức độ quan trọng của nội dung sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ, từ công tác xây dựng Đảng, đến lãnh đạo triển khai công tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể thôn, bản. Trong sinh hoạt đa số các chi bộ đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn và mang tính xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác giám sát đảng viên thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công trong sinh hoạt được duy trì. Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, nội dung lựa chọn sát với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với chức năng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Điểm nổi bật là các chi bộ đã ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt chi bộ trong biên bản (trước đây rất khó khăn), thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm theo hướng dẫn. Qua đánh giá chất lượng sinh hoạt 12 chi bộ có chi ủy đều tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo quy định; ban chi ủy họp trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chi ủy phụ trách nội dung sinh hoạt tương đối đảm bảo; các buổi sinh hoạt của các chi bộ đều được đánh giá từ loại khá trở lên. Cụ thể năm 2022 các chi bộ có chi ủy đã tổ chức được 164 buổi sinh hoạt, trong đó: có 135 buổi sinh hoạt được đánh giá loại tốt; 29 buổi xếp loại khá; tiêu biểu như chi bộ bản Ngã Ba, chi bộ bản Chiềng Ban 1, chi bộ bản Nà Dân, các khối trường học. Đối với 12 chi bộ không có chi uỷ (100% là các chi bộ bản), số buổi sinh hoạt là 164 buổi, trong đó 76 buổi được đánh giá loại tốt, 87 buổi sinh hoạt khá.
 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã và chất lượng đảng viên được nâng lên, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ xã đề ra đã cơ bản đạt và vượt, nổi bật như: chỉ tiêu về tăng đàn gia súc đạt 100% so với nghị quyết; tỷ lệ che phủ rừng ước đến hết năm 2023 đạt 103,6%; ước tính thu ngân sách trên địa bàn đến hết năm 2023 đã đạt 102,4% mục tiêu; chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới đạt 97,5% so với nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, 100% các các tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt năm 2022 Đảng ủy xã được Huyện ủy đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng ủy viên, bí thư chi bộ vi phạm kỷ luật dẫn đến phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt của một số ít chi bộ chất lượng còn hạn chế, một số chi bộ chưa duy trì theo đúng thời gian quy định của Đảng ủy xã; nội dung sinh hoạt chưa có nhiều đổi mới, chưa phong phú...

Để khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Đảng ủy xã Mường Kim xác định: tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao nhận thức của chi ủy, chi bộ, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ về vai trò, mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảm bảo phù hợp, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; định hướng nội dung cho các chi bộ, nhất là chi bộ thôn, bản lựa chọn đúng, trúng nội dung, bảo đảm tính toàn diện, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ gắn với giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục duy trì việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu hằng năm, nâng cao kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ đối với cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (với chi bộ không có chi ủy). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ...
 

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập120
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại713,607
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down