Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 13/05/2019 09:58 533 0
Sau một năm thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đợt 19/5/2018 - 19/52019, do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát động đã có 14 tập thể, 58 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng.
Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 19/5/2018-19/5/2019).
Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 19/5/2018-19/5/2019).
Nhằm đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào đời sống thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhân dịp gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 19/5/2018, Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ 19/5/2018-19/5/2019.

Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp toàn Đảng bộ đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể. Tổ chức học tập nghiêm túc chuyên đề năm và hằng quý; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Các chi, đảng bộ cơ sở đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xác định và lựa chọn một số việc, vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị mang tính đột phá để thực hiện, nhằm xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2018. 

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Trong sinh hoạt cùng với việc học tập chuyên đề, các chi bộ đã chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; đánh giá việc thực hiện nội dung các chuyên đề, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Nhiều chi bộ đã tổ chức thảo luận, để từng đảng viên tự liên hệ bản thân, tự giác đề ra các phương hướng phấn đấu và đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn thực hiện phong trào thi đua với tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” và Quy định 55-QĐ/TW ngảy 10/01/2012 “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên” của Ban Bí thư. Qua theo dõi, đánh giá đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, sâu sát công việc; gương mẫu nói đi đôi với làm, làm trước để đảng viên, quần chúng noi theo; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống lành mạnh, trong sáng, được cán bộ, đảng viên, quần chúng, Nhân dân tin yêu. 

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khối hành chính, quản lý Nhà nước gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần: lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

Qua đó, đã tạo bước chuyển biến tích cực, nhất là trong phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; ý thức tôn trọng Nhân dân, gần dân, sát cơ sở, đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Các sở, ban, ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tập trung thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, cắt giảm một số thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành qua mạng (eoffice), giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm thời gian và kinh phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu từng bước được đẩy lùi; chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Từ những kết quả thực tiễn trên đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như đồng chí Lê Xuân Phùng, đảng viên chi bộ Hội người cao tuổi tỉnh, luôn lăn lộn với các phong trào và hoạt động của Hội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, phóng viên Đài PT-TH tỉnh, bám sát cơ sở, bám sát sự kiện để có những tin, bài, phóng sự hay và gương mẫu trong mọi phong trào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan, đoàn thể và tổng kết hằng năm. Qua đó, đã động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2019) đã có 36/63 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức biểu dương, khen thưởng cho hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lựa chọn biểu dương, khen thưởng cho 14 tập thể và 58 cá nhân trong toàn Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa nghìn việc tốt cần nhân rộng trong toàn xã hội. 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đạt được những kết quả thiết thực và tiếp tục nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhằm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân. Nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua học tập và làm theo Bác (19/5/2019-19/52020). Với nội dung trọng tâm là: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong học tập và làm theo; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nội dung các chuyên đề, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện của đảng viên... 

Ban Thường vụ Đảng ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2019 và 2020; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)./. 

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 179 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 332 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 898 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 796 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down