Đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở thị trấn Tam Đường

Thứ hai - 28/11/2022 08:41 785 0
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua Đảng bộ thị trấn Tam Đường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế
Với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện Tam Đường, tổng diện tích tự nhiên 1.784,3 ha, dân số 7.591 người, gồm 5 dân tộc cùng chung sống. Đảng bộ có 18 chi bộ, 269 đảng viên, trong đó có 13 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan. Để quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập được chú trọng. Đảng ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và hằng năm đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng 30 kế hoạch. Các chi bộ đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai (bằng hình thức trực tuyến, qua zalo nhóm và kết hợp tự nghiên cứu), tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động mang lại hiệu quả thiết thực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai học tập và làm theo Bác được gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ... Đảng ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá giai đoạn 2021 - 2025 “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động. Phấn đấu đến năm 2024 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” lựa chọn 1 mô hình tiêu biểu để lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn 2021 - 2025: “Khôi phục lễ hội xòe chiêng của dân tộc Thái”. Chỉ đạo các chi bộ cơ sở xác định nhiệm vụ tiêu biểu trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, mô hình phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an ninh trật tự...

Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chi bộ đã nghiêm túc triển khai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành chuẩn mực đạo đức, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và gắn bảng niêm yết công khai tại trụ sở, cơ quan. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 13 cán bộ chủ chốt nêu gương với 13 việc.

Phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện ở từng chi bộ, định kỳ cáo kết quả thực hiện. Do đó, việc học tập và làm theo trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong việc tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm như tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản, đơn thư kiến nghị của nhân dân. Về giải quyết tệ nạn ma túy, đến nay số điểm bán lẻ ma túy cơ bản đã được xóa bỏ, số người nghiện ma túy hàng năm giảm đáng kể, các vụ trộm cắp vặt tài sản đã được xử lý kịp thời, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được mở rộng. Ban hành nghị quyết chuyên đề về vệ sinh môi trường, chọn ngày thứ 7 hàng tuần là ngày tổng vệ sinh. Trong 5 năm (từ 2017 đến 2021) đã tiếp nhận 124 đơn kiến nghị của Nhân dân, trong đó đã giải quyết 58 đơn, 66 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển UBND huyện và cơ quan chuyên môn huyện để kịp thời giải quyết. Qua đó, tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương.
Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, năm học 2022-2023 có 70 lớp 2.183 học sinh tăng 81 học sinh so với năm học trước. Chất lượng giáo dục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Duy trì 3 trường chuẩn quốc gia mức độ I, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập GDTH mức độ 3, phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 95% kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 Qua thực tiễn xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất như: Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa VNR 20 tại bản Mường Mớ, quy mô thực hiện 14,27 ha với 53 hộ tham gia mô hình, số lượng giống hỗ trợ 999 kg. Mô hình trồng Cây Chanh leo, đã liên doanh, kiên kết bao tiêu sản phẩm giữa Công ty cổ phần Beefods với người dân thực hiện quy mô 9,52 ha, với 13 hộ tham gia mô hình tại 5 bản. Mô hình trồng Cây Mía đường quy mô 2,1 ha.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 636,2 ha, sản lượng lương thực 3.151,7 tấn, đàn gia súc 2.629 con, đàn gia cầm 83.554 con, diện tích nuôi trồng thuỷ sản 23,43 ha, sản lượng 73,8 tấn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 36 triệu đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên...
 
Thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ thị trấn xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo Bác gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, mô hình tiêu biểu đã xác định. Duy trì nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên, nhất là thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể, thiết thực. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền các mô hình, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Tin tưởng rằng với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp, Thị trấn Tam Đường sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 340 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2060 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3098 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3138 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3380 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay14,340
  • Tháng hiện tại532,441
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,294,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down