Kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 224-KL/TU tại Đảng bộ huyện Tam Đường

Thứ ba - 20/09/2022 21:55 430 0
Sau gần một năm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 224-KL/TU với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả, Đảng bộ huyện Tam Đường đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực thực hiện hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU trong những năm tiếp theo.
Đảng bộ huyện Tam Đường đổi mới học Nghị quyết của Đảng trực tiếp gắn với trực tuyến đến cơ sở
Đảng bộ huyện Tam Đường đổi mới học Nghị quyết của Đảng trực tiếp gắn với trực tuyến đến cơ sở
Đảng bộ huyện Tam Đường có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở), 209 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 2.690 đảng viên. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội. Vì vậy ngay sau khi Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy được ban hành, Huyện ủy Tam Đường đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 26/01/2022 về thực hiện Kết luận 224-KL/TU của Tỉnh ủy, xác định rõ nội dung, biện pháp và phân công cụ thể cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó 100% các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều biện pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Kết luận số 224-KL/TU và tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, Huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác quán triệt, học tập Kết luận cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Huyện đã tổ chức kết nối 13 điểm cầu đến các xã học tập Kết luận số 224-KL/TU với điểm cầu trung tâm tỉnh, có 381 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia. Sau hội nghị trực tuyến, huyện đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Kết luận bằng nhiều hình thức phong phú, thông qua tuyên truyền miệng tại các hội nghị, giao ban, sinh hoạt đoàn thể; trên Facebook, Fanpage, Zalo của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức tuyên truyền được 129 buổi cho trên 6.800 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên. Qua đó, góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được những nội dung cơ bản của Kết luận 224-KL/TU của Tỉnh ủy và quan tâm, tích cực tham gia triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã tổ chức 1 cuộc giám sát đối với 4 tổ chức đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU. Đặc biệt tháng 5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 42 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện, đôn đốc, giúp đỡ những tổ chức đảng còn khó khăn, vướng mắc trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời quan tâm củng cố kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng bộ, cơ bản đủ về số lượng và chất lượng. Cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện 100% trình độ chuyên môn đại học trở lên; 85,7% trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên... cơ sở, vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng được quan tâm đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những kết quả trên góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện. Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới. Từ việc tổ chức học tập trực tiếp kết hợp với học tập trực tuyến, khai thác phát huy tối đa công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, học tập nghị quyết; đồng thời gắn với tăng cường giám sát, quản lý số lượng, ý thức tham gia học tập của cán bộ đảng viên, vừa đảm bảo đối tượng học nghị quyết được sâu, rộng, hạn chế việc giao cho chi bộ lồng ghép trong sinh hoạt, vừa đảm bảo chất lượng trong học tập nghị quyết. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập được nâng cao hơn (đạt 93%). Công tác tuyên truyền, cổ động có nhiều đổi mới, cùng với việc phát huy tốt vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên Internet, mạng xã hội, nhất là trên các trang Facebook, Fanpage, Zalo của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương được truyền tải nhanh, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng 7 chuyên mục trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện đã mở thêm chương trình phát thanh tiếng Mông, các xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tiếp sóng chương trình truyền thanh của huyện. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo và tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Huyện ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh việc ngại học, lười học lý luận chính trị trong một bộ phấn cán bộ, đảng viên; chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, chủ động cập nhật, bổ sung những chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước, của tỉnh, của huyện vào chương trình bồi dưỡng, giảng dạy; đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với người học. Chú trọng việc mở lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo quy định; trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã phối hợp mở 1 lớp cho 64 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4, Trung tâm Chính trị huyện mở 8 lớp cho 455 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5.

Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm lãnh đạo với tinh thần chủ động, kịp thời. Huyện ủy đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, thay thế những người hoạt động không tích cực, kém hiệu quả. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh tại cơ sở (6 tháng đầu năm 2022, cấp cơ sở đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được 21 buổi, 1.498 người tham dự); chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt chương trình ký kết phối hợp với UBND huyện và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển biên tích cực. Tập trung chỉ đạo tiếp tục xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ sâu rộng trong Nhân dân các dân tộc; kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của 126 đội văn nghệ quần chúng ở 126 thôn, bản; duy trì hoạt động văn nghệ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại bản Thẳm, bản Hon của xã Bản Hon; bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu... Năm 2022 tổ chức thành công Tuần Văn hóa du lịch huyện Tam Đường; Fastival dù lượn thu hút trên 5.000 lượt du khách đến với địa phương. Chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Toàn huyện hiện có 9 câu lạc bộ bảo tồn các di sản văn hóa, văn nghệ dân gian; 4 câu lạc bộ khèn Mông (tại các xã: Thèn Sin; Tả Lèng; Nùng Nàng; Giang Ma); 5 câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống (Múa dân tộc Lự xã Bản Hon; Múa dân tộc Thái, xã Bình Lư, xã Bản Bo; Pí Kéo, xã Bản Giang...), các câu lạc bộ này hoạt động thường xuyên. Đặc biệt huyện đã chỉ đạo duy trì hiệu quả hoạt động 25 câu lạc bộ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong 26 trường học trên địa bàn. Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm, nhất là trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống các cấp, các ngành, huyện đã chỉ đạo đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy trong các lớp đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Chỉ đạo việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương, năm 2022 đang triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Tam Đường.

Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy Tam Đường xác định: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102-KH/HU của Huyện ủy với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; đề cao vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp làm công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy tốt vai trò của công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ; gắn với tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở, vật chất, trang bị kỹ thuật tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nhất là ở cơ sở...

Từ những kết quả bước đầu đã đạt được cùng với những giải pháp trên, nhất định Đảng bộ huyện Tam Đường sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay18,262
  • Tháng hiện tại536,363
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,129
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down