Kết quả bước đầu từ việc củng cố hệ thống chí trị xã Hồng Thu

Thứ năm - 13/10/2022 21:27 731 0
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ đã xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị đối với xã Hồng Thu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cấp huyện trong việc bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho xã, hoạt động của hệ thống chính trị xã Hồng Thu có những chuyển biết rõ nét, từng bước phát huy hiệu quả.
Công chức xã Hồng Thu giải quyết công việc cho người dân
Công chức xã Hồng Thu giải quyết công việc cho người dân
Hồng Thu là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ với 11 bản, 858 hộ, 5.195 khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 99,5%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 59,6%, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn thấp (10/19).  Đảng bộ xã có 16 chi bộ với 148 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí; cán bộ, công chức xã có 20 đồng chí (11 cán bộ chuyên trách và 9 công chức).

Trước năm 2021, hoạt động của hệ thống chính trị xã Hồng Thu còn nhiều hạn chế. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã chưa rõ nét; nội dung, phương thức lãnh đạo chậm đổi mới, còn chung chung, không rõ định hướng; chất lượng các kỳ họp Đảng ủy thấp. Chất lượng các kỳ họp của HĐND xã thấp, việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp chất lượng chưa cao, điều hành các kỳ họp còn lúng túng; nghị quyết ban hành còn hình thức, có nội dung chưa phù hợp với thực tế của địa phương. Hoạt động của UBND xã còn hạn chế trong quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chưa thực sự quyết liệt, triển khai thực hiện một số lĩnh vực chất lượng, hiệu quả còn thấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn thấp. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 19/4/2021 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị xã Hồng Thu giai đoạn 2021-2025; ban hành Thông báo số 496-TB/HU, ngày 19/8/2021 về lịch các cơ quan, đơn vị thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho xã, theo đó chỉ đạo Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện; các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, cử cán bộ, công chức hướng dẫn từng bộ phận chuyên môn của xã Hồng Thu theo từng lĩnh vực công tác. Sau 1 năm triển khai kế hoạch, hoạt động của hệ thống chính trị xã Hồng Thu đã bước đầu có chuyển biến nhất định.

Hoạt động của Đảng ủy có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo Bác gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022, thực hiện cam kết gắn với sửa chữa khuyết điểm trong kiểm điểm hằng năm. 100% cán bộ, đảng viên, trên 95% đoàn viên, hội viên và Nhân dân được tuyên truyền, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc được nâng cao; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp; phân công nhiệm vụ cho đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ trực thuộc gắn với chức năng, nhiệm vụ; hoạt động của các chi bộ trực thuộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với kế hoạch sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, kiện toàn bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ, 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, ủy viên UBKT đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Công tác dân vận được thực hiện gắn với quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, từng bước đi vào chiều sâu. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền và các đoàn thể được thể hiện rõ nét hơn; chất lượng chuẩn bị nội dung, chương trình, chủ trì, điều hành các hội nghị, cuộc họp được nâng lên.

Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền xã được củng cố, nâng cao. Hoạt động của HĐND xã có chuyển biến tích cực, cơ bản nắm được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, quy trình, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương; duy trì tốt quy chế làm việc; xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động, giám sát hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp định kỳ, chuyên đề và xin ý kiến Đảng ủy trước khi tổ chức kỳ họp; phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. UBND xã từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND; duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ hằng tháng, chế độ làm việc của cán bộ, công chức; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 32 triệu đồng (tăng 4 triệu đồng so với năm 2020); xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của xã 59,6% (tiêu chí mới). Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 95%; chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; chú trọng phát huy bản sắc dân tộc, duy trì thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh phản bác âm mưu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, từng bước phát huy hiệu quả của từng đoàn thể trong triển khai các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở bản, khu dân cư; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền cơ sở và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do cấp trên phát động.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã được quan tâm kiện toàn đủ số lượng, chất lượng được nâng lên; cơ bản được bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ và năng lực công tác. Quan tâm đề nghị cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị (từ 2021 đến nay đã cử 5 đồng chí đi đào tạo đại học, 6 đồng chí đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị); chất lượng cán bộ, công chức được nâng lên; cán bộ, công chức xã hiện có 20 đồng chí, trong đó có 11 cán bộ, 9 công chức; trình độ văn hóa: THPT 20 đồng chí (100%); trình độ chuyên môn: đại học 6 đồng chí (30%), cao đẳng 2 đồng chí (10%), trung cấp 12 đồng chí (60%); trình độ lý luận chính trị: trung cấp 18 đồng chí (90%). Sau khi được các cơ quan cấp huyện bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, cơ bản cán bộ, công chức xã nắm được nghiệp vụ để tham mưu đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

Tuy nhiện từ thực tế cho thấy, hoạt động của hệ thống chính trị xã Hồng Thu vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục giải quyết, khắc phục. Một số mặt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy xã chuyển biến chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Đối với HĐND xã, việc thẩm tra báo cáo của các Ban còn nhiều hạn chế. Hoạt động quản lý, điều hành của UBND xã có việc còn chưa quyết liệt. Việc tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức chưa thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở và thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị xã Hồng Thu giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ xác định, thời gian tới tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được xác định; chỉ đạo thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện, cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát những nội dụng cần bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ, công chức xã để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã. Lãnh, chỉ đạo Đảng ủy xã Hồng Thu tập trung quyết liệt chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, dự báo khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã; tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện trong quá trình hướng dẫn, triển khai kế hoạch đối với các cán bộ, công chức, các đoàn thể xã./.

Tác giả: Hoàng Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 919 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2450 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3671 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3703 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3977 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay21,296
  • Tháng hiện tại798,337
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,560,103
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down