Mường Tè kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác

Thứ năm - 22/06/2023 01:52 640 0
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Lãnh đạo huyện trao giấy khen  cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2023
Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2023
Mường Tè là một huyện vùng cao biên giới, với tổng diện tích tự nhiên 267.848,05ha, chiếm 29,6% diện tích của tỉnh, dân số trên 48 nghìn người; 14 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 6 xã biên giới với đường biên tiếp giáp với Trung Quốc là 130,292 km. Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 3.899 đảng viên.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào Chương trình hành động số 05-CTr/HU, ngày 30/9/2021 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm để thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.

Căn cứ chỉ đạo của Huyện uỷ, các cấp uỷ đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nghị quyết, kế hoạch để thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Toàn huyện đã có 141 tập thể; 2.540 cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, 2023.

Các địa phương, đơn vị đã xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu. Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ đột phá “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất một số sản phẩm nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”. Mô hình tiêu biểu “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì tại xã Ka Lăng”.  Trong triển khai thực hiện chú trọng thực hiện 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chú trọng trong công tác tuyên truyền, nuôi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu đã xác định. Đến nay, đã xây dựng bài viết về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tại xã Ka Lăng, tuyên truyền trên mạng xã hội; tổ chức các lễ hội truyền thống, duy trì  hoạt động của các đội văn nghệ tại xã Ka Lăng…

Căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn 51 chi, đảng bộ đã xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tập trung vào một số lĩnh vực như: Đổi mới mô hình phát triển kinh tế xã hội, cải cách lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết các vẫn đề bức xúc, tồn đọng... Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả như phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc; mô hình về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... đã có 59 mô hình tiêu biểu được xác định và triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn huyện.

Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận có nhiều đổi mới. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu, cung cấp 5 bài viết về gương tập thể cá nhân điển hình gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn, biên tập cuốn "Làm theo lời Bác" tập 7. Đã biên soạn và phát hành sách “Làm theo lời Bác” tập 1, hoàn thành và xuất bản vào tháng 11/2022, trong đó tập hợp, biểu dương, lan tỏa những gương tiên tiến của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi, giám sát. Kết quả, 52/59 cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức và khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực; 10 cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung; 4 cơ quan, đơn vị thực hiện theo ngành dọc cấp trên. Các chi bộ đã đưa nội dung Kết luận vào nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, lấy việc học tập, làm theo Bác và nêu gương là một nội dung trong kiểm điểm đánh giá hằng năm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm cuối năm là căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện thường xuyên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị huyện lồng ghép nội dung các chuyên đề gắn với học tập và làm theo lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 5/2023 đã lồng ghép triển khai trong 09 lớp với 556 học viên. 25 trường học trên địa bàn đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tu dưỡng, rèn luyện, chủ động đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Huyện ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức biểu dương, khen thưởng điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Có 13 tập thể, 26 cá nhân, 9 hộ gia đình được khen thưởng… góp phần lan tỏa và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 17.983 tấn, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 233,13 tỷ đồng, lượng khách du lịch 26.300 lượt người, doanh thu từ ngành du lịch, vận tải đạt 14,78 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện không có vụ việc bức xúc, nổi cộm lớn. Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề học tập và làm theo Bác; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đẩy mạnh thực hiện nội dung đột phá đã xác định gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng làm công tác tuyên truyền gắn với tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng và lựa chọn ghi danh các mô hình, tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa trong xã hội./.

Tác giả: Hồng Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 798 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2369 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3554 | lượt tải:1221

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3586 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3849 | lượt tải:573
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay20,910
  • Tháng hiện tại747,063
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,508,829
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down