Nậm Nhùn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Thứ ba - 04/07/2023 22:22 365 0
Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong tổ chức, vận động Nhân dân và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, những năm qua Đảng bộ huyện Nậm Nhùn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và đạt được những kết quả tích cực, nhất là sau hơn 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 08/12/2020 của Huyện ủy.
Huyện ủy chỉ đạo tăng cường phát triển đảng viên vùng nông thôn
Huyện ủy chỉ đạo tăng cường phát triển đảng viên vùng nông thôn
Huyện Nậm Nhùn được chia tách, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, có tổng diện tích tự nhiên trên 138.000 ha, với 11 đơn vị hành chính (10 xã và Thị trấn Nậm Nhùn). Đến năm 2020, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng, với trên 1.800 đảng viên.

Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi khả năng, tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương và tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Vì vậy, ngay sau khi được chia tách, thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016-2020”, trọng tâm hướng vào củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đến năm 2020, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã được nâng lên, tỷ lệ cán bộ có trình độ học vấn THPT tăng từ 43,9% lên 97%; trình độ chuyên môn trung cấp trở lên từ 68,4% lên trên 95%, trong đó trình độ đại học từ 14,9% lên 37,8%; trình độ lý luận chính trị tăng từ 67% lên trên 87%... chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được nâng lên; phương pháp, lề lối, chế độ làm việc của các đảng ủy và tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở cũng còn nhiều hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở chưa cao; việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên vào thực tế của một số địa phương chưa kịp thời, chưa phù hợp; Thường trực HĐND, đại biểu HĐND của một số xã trình độ, năng lực còn hạn chế, chất lượng hoạt động chưa cao; năng lực quản lý, điều hành của UBND một số xã còn lúng túng, chưa chặt chẽ, năm 2019 vẫn còn trên 18% UBND cấp xã xếp loại yếu kém; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị một số nơi còn mang tính hình thức, biểu hiện hành chính hóa chậm được khắc phục, tỷ lệ tổ chức MTTQ và các đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh chưa cao. Một số cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn; trình độ, năng lực hoạt động của một số bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng các chi hội đoàn thể bản còn hạn chế...

Để khắc khục những khó khăn, hạn chế trên, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của huyện trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...”, ngày 08/12/2020 Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở; Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung rà soát, kịp thời điều chỉnh bổ sung quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát; chất lượng ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên rõ rệt. Công tác kết nạp và quản lý rèn luyện đảng viên, gắn với công tác cán bộ theo phân cấp được chú trọng. Trong hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kết nạp 164 đảng viên mới, duy trì bền vững 100% bản, tổ dân phố có chi bộ; toàn huyện có 49/69 trưởng bản, tổ trưởng dân phố là đảng viên, 27 bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ được nâng lên, cơ bản đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao, gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Đến tháng 5/2023, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ học vấn THPT; 100% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 63,6%, cán bộ cấp xã, 62,8% công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên; về trình độ lý luận chính trị có 96,6% cán bộ và 65% công chức có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó có 12,7% trình độ cao cấp lý luận chính trị. Nề nếp sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021 và năm 2022 có 100% đảng bộ cấp xã, trên 90% các chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có gần 15% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 97% đảng viên của đảng bộ cấp xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng văn bản, nghị quyết ban hành đảm bảo tính khả thi, phù hợp và sát với thực tiễn. Chất lượng hoạt động UBND cấp xã được nâng lên, đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy, văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm túc việc giao nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ủy ban phụ trách theo địa bàn, lĩnh vực; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính tri - xã hội cấp xã được phát huy, chất lượng hoạt động được nâng lên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua; từng bước nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Qua đánh giá xếp loại năm 2021 và năm 2022, có trên 90,9% HĐND và UBND cấp xã đạt loại khá trở lên; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, năm 2021 có trên 97% xếp loại khá trở lên, năm 2022 đã đạt 100% từ loại khá trở lên.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm đầu tư. Đến nay có 9/11 trụ sở làm việc của các xã, thị trấn được xây dựng kiên cố; huyện đang phấn đấu đến năm 2025, 100% các xã, thị trấn có trụ sở làm việc kiên cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; lề lối, chế độ làm việc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc hơn; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế ngày càng phát triển; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp được củng cố.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh của Huyện ủy Nậm Nhùn là chủ trương đúng đắn và là nhiệm vụ trọng tâm của Huyện trong giai đoạn hiện nay, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 “Phấn đấu đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo”. Trên cơ sở kết quả đạt được những năm qua, thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU của Huyện ủy. Trọng tâm là rà soát và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Đề án, nhất là những mục tiêu chưa đạt và khó đạt. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trỏ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; giám sát, phản biện xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ; tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn, theo đúng chức danh vị trí việc làm...

Tiếp tục đề cao trách nhiệm trong kiểm tra, giúp đỡ cơ sở của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các phòng, ban chuyên môn của huyện. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Tthường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn, thường xuyên dự, theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ đạo tại cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nổi cộm nảy sinh ngay tại cơ sở./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 389 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2099 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3147 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3190 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3430 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại551,923
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,313,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down