Phong Thổ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 13/03/2023 05:03 1.060 0
Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, thời gian qua Đảng bộ huyện Phong Thổ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.
Học tập và làm theo Bác, Nhân dân Phong Thổ tích cực phát triển kinh tế - xã hội
Học tập và làm theo Bác, Nhân dân Phong Thổ tích cực phát triển kinh tế - xã hội
Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Toàn huyện có 262 tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; có 4.325 cá nhân xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và 4.336 cá nhân xây dựng kế hoạch năm 2022 với 618 việc nêu gương. Nội dung đăng ký nêu gương của các cá nhân là lãnh đạo chủ chốt các cấp được xác định thuộc 2 nhóm công việc: Việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; Việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Trong triển khai thực hiện chú trọng thực hiện 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, triệt để khắc phục bệnh hình thức.
                    
Các địa phương, đơn vị trong huyện đã xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu. Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá, 1 mô hình tiêu biểu; các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã xác định nhiệm vụ đột phá, mô hình tiêu biểu để tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ huyện xác định 199 nhiệm vụ trọng tâm; 179 mô hình tiêu biểu. Gắn việc thực hiện Kết luận với triển khai, phát động và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Tuổi trẻ Phong Thổ học tập và làm theo lời Bác”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân các dân tộc trong huyện.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; 13 cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành khẩu hiệu tuyên truyền; 100% cơ quan, đơn vị đã đánh giá việc triển khai thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ đã đưa nội dung Kết luận số 01-KL/TW vào nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tạo động lực, phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

   Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận được thực hiện thường xuyên, nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền được đổi mới. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn, phát hành 3 tập cuốn sách Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cung cấp cho các chi, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền nhân rộng.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện thường xuyên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị huyện lồng ghép nội dung các chuyên đề học tập và làm theo gắn với học tập và làm theo lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu vào chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các trường học trên địa bàn huyện đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tu dưỡng, rèn luyện, chủ động đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực kinh tế có sự chuyển biến, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Tổng giá trị sản xuất đạt 4.500 tỷ đồng (tăng 94,5% so với cùng kỳ); lượng khách du lịch đến địa bàn tăng 146% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 10 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh giữ vững, các lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn luyện, giao nhận tân binh đạt chỉ tiêu. Hoạt động đối ngoại được duy trì và phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lúng túng, nhất là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu, việc nêu gương của người đứng đầu biện pháp khắc phục hạn chế được chỉ ra còn chung chung, chưa cụ thể, việc sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện gắn với phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan làm công tác tuyên truyền; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu do cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xác định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với tổ chức ghi danh định kỳ các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa trong xã hội./.             

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:107

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1238

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:501

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại780,082
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,541,848
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down