Sà Dề Phìn tăng cường lãnh đạo công tác phát triển rừng bền vững

Thứ ba - 25/10/2022 04:12 648 0
Sà Dề Phìn (Sìn Hồ) là xã có diện tích rừng lớn, đời sống của người dân gắn liền với rừng, xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát triển rừng, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 03); chú trọng phát triển rừng gắn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái địa phương.
Ra quân trồng rừng tại Sà Dề Phìn
Ra quân trồng rừng tại Sà Dề Phìn
 Sà Dề Phìn là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ gồm 4 bản với 433 hộ/2.158 khẩu, với 4 dân tộc cùng sinh sống (Mông 83%, Dao 10,6% và các dân tộc khác). Diện tích tự nhiên là 6.304,49 ha, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 33,86%. Từ lâu, rừng đã gắn bó mật thiết với phần lớn đời sống của người dân trên địa bàn, việc bảo vệ, phát triển rừng một cách bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo; ý thức của người dân về bảo vệ rừng gắn với khai thác tiềm năng từ rừng được nâng cao đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về phát triển rừng bền vững đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với điều kiện của xã để triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 12/7/2021 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Đề án “Phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Sà Dề Phìn.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về phát triển rừng được đẩy mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã và vai trò tích cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện như: Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW,...

Đảng ủy lãnh đạo UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025; thường xuyên rà soát kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thành lập “Ban Chỉ đạo quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025 xã Sà Dề Phìn. Xây dựng, củng cố lại 4 Tổ xung kích bảo vệ và phát triển rừng của 4/4 bản; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến 4/4 bản. Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa Ban chỉ huy quân sự xã, công an xã và kiểm lâm địa bàn; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Phân công trách nhiệm trong cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phụ trách công tác phát triển rừng bền vững theo đó, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác chính quyền, phụ trách chung công tác lâm nghiệp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã giúp đồng chí Chủ tịch UBND trực tiếp phụ trách công tác lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường huy động nguồn lực xã hội để đầu tư, bảo vệ và phát triển, khai thác và hưởng lợi từ rừng, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái. Triển khai thực hiện chủ trương của huyện về huy động các doanh nghiệp tham gia trồng rừng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tận dụng, sử dụng tiết kiệm củi trong sinh hoạt, sản xuất, dần thay thế bằng các chất đốt, phương tiện khác (gas, điện) cho sinh hoạt và sản xuất. Thay thế một phần, sử dụng các vật liệu khác ngoài gỗ để làm nhà, chuồng trại và các công trình phụ trợ.... Vận động người dân tận dụng các nguồn rau rừng, măng rừng, một số sản phẩm phụ từ rừng để làm thức ăn, thuốc, các vật dụng cho sinh hoạt và sản xuất, hoặc bán cho người tiêu dùng để tạo thêm nguồn thu nhập. Bảo vệ tốt diện tích cao su đã trồng, một số hộ dân được Công ty Cao su Lai Châu II chi trả 10% tiền góp đất trồng cây cao su, tạo thêm một nguồn thu cho người dân.

Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với quan điểm phòng là chính, nhất là vào mùa khô. Ban Chỉ đạo xã đã phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách bản phối hợp với kiểm lâm địa bàn xây dựng lịch trực 24/24 trong thời kỳ mùa khô hanh; chỉ đạo các bản rà soát các điểm có nguy cơ cháy cao tiến hành phát đường băng cản lửa, mùa khô, hướng dẫn người dân đốt nương trong mùa phát nương làm rẫy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng (trên nhóm zalo).

Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng và mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, chống người thi hành công vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo như: Công văn số 88/UBND-KTN ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; Công văn số 1492/UBND-KL ngày 10/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Từ năm 2021 đến nay UBND xã đã phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng. Tổng số tiền đã thu và nộp ngân sách nhà nước 8 triệu đồng. Tiếp nhận và đang xử lý 1 đơn đề nghị giải quyết 1 vụ vi phạm khai thác rừng trái pháp luật.

Tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm hằng năm và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Tổng diện tích có rừng (đã thành rừng bao gồm diện tích cao su): 2134,56 ha (rừng tự nhiên: 2019,08 ha; rừng trồng: 62,55 ha (gồm rừng trồng đã thành rừng: 36,88 ha; rừng trồng chưa thành rừng: 25,67ha); rừng phòng hộ:1.356,57ha; rừng sản xuất: 725,06 ha) (Theo quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Sìn Hồ công bố hiện trạng rừng huyện Sìn Hồ năm 2021). Khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững với bản Sà Dề Phìn năm 2021 với 19,29 ha. Để phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế tự nhiên, phục hồi  rừng bằng các biện pháp bảo vệ, chống chặt phá, phòng cháy và chữa cháy  rừng, phát dọn dây leo, cây bụi để thúc đẩy thành rừng trong thời hạn xác định.

Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế rừng và công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân hưởng lợi từ việc cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng với công tác bảo về và phát triển rừng. Hằng năm, UBND xã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện thực hiện đúng, đủ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân, năm 2022 thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho 440 hộ dân với tổng số tiền là 1.159.428.228 đồng (UBND xã thực hiện chi trả là 727.464.532 đồng; Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện chi trả là 431.963.696 đồng).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển rừng bền vững trên địa bàn xã vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhất định: Lực lượng kiểm lâm địa bàn mỏng, phải quản lý, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích rộng, phụ trách nhiều xã nên có lúc chưa thường xuyên bám sát địa bàn, tham mưu chưa kịp thời cho UBND xã, Ban Chỉ đạo xã. Kinh phí, phương tiện chữa cháy còn hạn chế, thô sơ khó khăn trong tuần tra phát hiện lửa, phòng cháy chữa cháy rừng. Nhận thức của số ít người dân còn hạn chế, tình trạng người dân lấn rừng, tập quán sản xuất nương rẫy; nhu cầu lấy gỗ làm nhà, xây dựng chuồng trại, làm chất đốt của người dân còn tồn tại; rừng được giao chung cho ban quản lý bảo vệ nên việc bảo vệ rừng còn hạn chế do tâm lý người dân.

Để tăng cường nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Tẩn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy về phát triển rừng bên vững đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay18,711
  • Tháng hiện tại536,812
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,578
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down