Sìn Hồ: Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ năm - 02/12/2021 09:22 383 0
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết số 15), Đảng bộ huyện Sìn Hồ đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ huyện đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên. Phương thức vận động quần chúng đa dạng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ người dân ở cơ sở
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ người dân ở cơ sở
Đảng bộ huyện Sìn Hồ hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 317 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 3.985 đảng viên. Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, từ đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 sát với thực tiễn của địa phương. Công tác quán triệt học tập được chỉ đạo sát sao, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đối với hoạt động cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Căn cứ nghị quyết, đề án, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy từ đó Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa bằng văn bản của cấp mình; lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ban Đảng, các cơ quan, đoàn thể huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sát thực tiễn. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới; phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, gần gũi Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó với Nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quá trình chuẩn bị nghị quyết của cấp ủy. Đổi mới việc ban hành nghị quyết, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, bức thiết của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh phân cấp để cấp ủy cơ sở phát huy quyền chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì và thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng.

Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của HĐND được đổi mới và tăng cường. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ huyện đến cơ sở lãnh đạo HĐND bằng chủ trương, chính sách; định hướng, chủ trương quan trọng trong chương trình hoạt động, quyết định của HĐND về kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, xây dựng cơ bản, quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương trước khi trình HĐND quyết định. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thông qua thường trực HĐND và các đảng viên là đại biểu HĐND để lãnh đạo thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động của Huyện ủy.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động UBND được tăng cường đổi mới, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã ban hành quy chế làm việc xác định ngày càng rõ hơn mối quan hệ giữa cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy với UBND. Lãnh đạo UBND thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; thông qua việc phân công nhiệm vụ các đồng chí thường trực cấp ủy, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, đảng viên công tác trong UBND để lãnh đạo thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động của cấp ủy.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương tiếp tục được tăng cường. Phát huy hiệu quả việc lãnh đạo các cơ quan tư pháp thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện tốt việc hiệp y với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác cán bộ theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc các cơ quan tư pháp; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và đánh giá công tác hằng quý, năm thông qua giao ban các cơ quan nội chính hằng quý, giao ban các cơ quan tố tụng hằng tháng và các đồng chí Huyện ủy viên là lãnh đạo các cơ quan tư pháp.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng thường xuyên chỉ đạo, định hướng những công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động; thông qua giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động của các đơn vị. Tăng cường kiểm tra sự phối hợp của các cơ quan Đảng, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn về công tác dân vận ở địa phương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo với công tác tổ chức, cán bộ theo hướng trực tiếp, toàn diện bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Quy hoạch cán bộ, thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo tính kế thừa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo từng nhiệm kỳ; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể huyện gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; đánh giá cán bộ, công chức được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện có nề nếp, đúng quy định, dân chủ, công khai, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sát với hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên cơ sở bám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo sự phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan, ban, ngành có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Xem xét báo cáo đột xuất của UBKT Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ, về hoạt động của UBKT các cấp trong huyện.

Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đổi mới theo hướng thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai hiệu quả. Tăng cường đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng khoa học, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Đảng, chính quyền; xử lý kịp thời các công việc hàng ngày và đột xuất; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Đảng bộ huyện Sìn Hồ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn chậm; việc cụ thể hóa văn bản cấp trên ở một số cấp ủy cơ sở có nội dung còn chưa phù hợp, chưa sát với thực tiễn. Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tại một số cấp ủy cơ sở chưa sâu. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với chính quyền có những nội dung còn lúng túng, chưa xác định rõ nội dung và phương thức lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở được đổi mới nhưng còn chậm; việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa toàn diện. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Sìn Hồ xác định: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy đối với hệ thống chính trị huyện đến cơ sở; đổi mới việc ra nghị quyết, xác định đúng và trúng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong từng thời kỳ. Đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp. Tiếp tục xây dựng các quy định cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy định trách nhiệm, quyền hạn. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng khoa học, tập thể, dân chủ, sát cơ sở, thực tiễn./.

Tác giả: Lương Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1126 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5033 | lượt tải:1063
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập204
  • Hôm nay20,844
  • Tháng hiện tại841,176
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,914,161
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down