Đảng bộ huyện Sìn Hồ: Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 13/12/2021 09:59 669 0
Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã tăng cường lãnh, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp, sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung thiết thực, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ.
Buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ trường Tiểu học Chăn Nưa xã Chăn Nưa
Buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ trường Tiểu học Chăn Nưa xã Chăn Nưa
Đảng bộ huyện Sìn Hồ hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 26 đảng bộ cơ sở (22 đảng bộ xã, thị trấn; 2 đảng bộ cơ quan; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang); 29 chi bộ cơ sở (16 chi bộ cơ quan hành chính; 11 chi bộ đơn vị sự nghiệp và 2 chi bộ doanh nghiệp nhà nước); 318 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (185 chi bộ bản, khu dân cư, 32 chi bộ lực lượng vũ trang, 5 chi bộ cơ quan hành chính, 9 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 65 chi bộ trường học, 22 chi bộ Trạm y tế) với đảng viên 3.975.

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới (Kết luận 18), Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi uỷ, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Quy định số 12) và Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (Quy định số 14) gắn với tình hình thực tiễn của huyện.  

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng học tập, quán triệt sâu rộng Kết luận số 18, Quy định số 12, Quy định số 14, Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ (Hướng dẫn số 03) đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban Đảng huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập. Đã tổ chức 367 hội nghị với 3.612/3.712 lượt cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt (đạt 97,3%).

Cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để lãnh, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 30/3/2018 thực hiện Kết luận số 18-KL/TW; Quy định số 13-QĐi/HU, ngày 26/7/2018 về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí huyện ủy viên và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ; Quyết định số 13-QĐ/HU, ngày 15/8/2020 phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều văn bản liên quan.

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy viên còn khuyết khi có biến động về nhân sự; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; kiện toàn, bổ sung 38 đồng chí cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: đảng ủy viên cơ sở 22, chi ủy viên chi bộ cơ sở 16. Các đồng chí cấp ủy viên được bổ sung đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ.

Triển khai hiệu quả việc phân công và thực hiện nhiệm vụ huyện ủy viên, cán bộ các ban Đảng huyện dự, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ theo quy định. Các đồng chí huyện ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hằng năm bố trí thời gian dự, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy được phân công ít nhất 2 lần một tháng. Làm tốt việc giới thiệu đảng viên là cán bộ, công chức xã, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ bản, tổ dân phố qua đó chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên; quy trình, nội dung sinh hoạt nề nếp, đầy đủ hơn; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên.

Sinh hoạt định kỳ của chi bộ được duy trì nền nếp bằng thực hiện tốt theo Hướng dẫn 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, nội dung thông tin thời sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên cần phổ biến tại buổi sinh hoạt; tổ chức họp chi ủy (bí thư, phó bí thư đối với nơi không có ban chi ủy) để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận sâu các mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt theo Quy định số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cũng dần đi vào nền nếp. 

Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 669-CV/HU, ngày 05/6/2019 về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để định hướng sinh hoạt chuyên đề. Đa số các chi bộ đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên lựa chọn chuyên đề và chuẩn bị nội dung chuyên đề sát với thực tiễn và phù hợp với nhiệm vụ. Sau sinh hoạt, chi bộ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện theo những nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra. 

Tăng cường thực hiện trách nhiệm của đảng viên trong chấp hành sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ và nhiệm vụ được phân công; chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt khi được phân công, ghi chép đầy đủ nội dung của buổi sinh hoạt; tích cực nghiên cứu các văn bản để tham gia ý kiến thảo luận, đóng góp vào sự lãnh đạo của chi bộ. Các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cùng tập thể xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy.

Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở các bản vùng sâu, vùng xa, bản còn ít đảng viên là người tại chỗ; chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức; thủ tục hồ sơ đảm bảo nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, chính xác, gắn công tác kết nạp đảng viên với việc củng cố tổ chức đảng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng bản, tổ dân phố không phải là đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là trưởng bản. đến tháng 6/2021, có 129/185 trưởng bản, tổ dân phố là đảng viên, (đạt 69,7%).

Hằng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chi bộ mẫu, mỗi năm chọn 2 chi bộ để tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề mẫu (1 chi bộ cơ quan hành chính, 1 chi bộ trong đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp Nhà nước); Thường trực Huyện ủy trực tiếp tham dự cùng đồng chí huyện ủy viên được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy và bí thư các chi bộ cơ sở. Kết thúc buổi sinh hoạt mẫu, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, nhân rộng ra các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên trong chấp hành chế độ sinh hoạt, thực hiện quy định về trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ huyện vẫn còn một số tồn tại. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số chi, đảng bộ cơ sở chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế. Một số đồng chí là cấp ủy cấp trên được phân công phụ trách chi bộ và dự, theo dõi, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chưa sâu sát đơn vị phụ trách. Một số chi bộ, nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chất lượng còn thấp, số đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt chưa đảm bảo, nhất là ở các chi bộ bản nông thôn. Việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm ở một số chi bộ chưa đầy đủ; lựa chọn chuyên đề và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng. Công tác kiểm tra, giám sát của một số đảng ủy cơ sơ trong thực hiện chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt còn hạn chế.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 18 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng Đảng gắn với  Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đảng viên đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm và hiệu quả việc xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt mẫu theo quy định. Thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ. Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình và việc học tập, làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm./.
 

Tác giả: Lương Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay24,721
  • Tháng hiện tại801,762
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,528
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down