Tà Ngảo quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ xã

Thứ bảy - 01/07/2023 06:14 487 0
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ xã Tà Ngảo đã đạt được những kết quả quan trọng, 15/27 chỉ tiêu thành phần đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nổi bật như: tổng sản lượng lương thực đạt trên 103%, kết nạp đảng viên mới đạt 120%... là động lực để Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ xã
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ xã
Nằm cách trung tâm huyện Sìn Hồ 12 km về phía tây, xã Tà Ngảo có tổng diện tích tự nhiên trên 8.000 ha, Đảng bộ xã có 127 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, lãnh đạo trên 5.000 nhân khẩu định cư tại 13 bản. Sau hơn 2 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt phức tạp (6 bản vùng cao, 7 bản vùng thấp); giao thông đi lại khó khăn; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm trên 73% tỷ lệ hộ dân trong xã), bên cạnh đó đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân... Trong bối cảnh đó, với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề; 3 chương trình hành động và 51 kế hoạch.

Để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên, ngay sau Đại hội thành công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; cùng với thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc xây dựng quy chế làm việc được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và nâng cao chất lượng đảng viên; chăm lo củng cố kiện toàn các chi bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nghị quyết đại hội Đảng và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục”. Quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyên ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đàng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về học tập, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống có sự chuyển biến tích cực; phát huy tốt tinh thần trách trách nhiệm trong thực thi công vụ, nêu cao vai trò nêu gương trên các lĩnh vực.
 
Cùng với đó, Đảng ủy luôn coi trọng công tác tổ chức và cán bộ. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ xã, bản; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ xã) theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn xã, bầu trưởng bản. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030, hằng năm có điều chỉnh, bổ sung theo quy định... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, trong hơn 2 năm Đảng bộ xã đã cử 3 đồng chí đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí học đại học chuyên môn, hàng chục lượt cán bộ chủ chốt xã, bản đi tập huấn, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức, nâng cao trình độ. Thường xuyên quan tâm công tác phát triển Đảng, trong hơn 2 năm mặc dù còn nhiều khó khăn về tạo nguồn, nhưng Đảng bộ xã vẫn kết nạp được 19 đảng viên mới (đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), xét chuyển đảng chính thức cho 17 đồng chí, thành lập mới 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Công tác đánh giá, xép loại cán bộ, đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trên cơ sở Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện theo đúng kế hoạch, hướng trọng tâm vào kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác tài chính đảng, nhất là thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng viên và những quy định của Đảng đối với đảng viên. Sau  hơn 2 năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6 chi bộ và 6 đảng viên, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát 07 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy đã xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên (vi phạm chính sách dân số). Công tác dân vận được tăng cường, hướng mạnh về các bản. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong xã, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; ủng hộ và chấp hành  việc di dân, giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện, xây dựng nông thôn mới, tham gia làm điện thắp sáng tại các bản... Làm tốt công tác tôn giáo, tuyên truyền, vận động đồng bào có niềm tin tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định.

Do làm tốt công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã được nâng lên. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; trong 2 năm 2021 - 2022 Đảng bộ xã đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 92% chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 113% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nâng cao năng lực quản lý, điều hành UBND. Chỉ đạo UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án, kế hoạch hằng năm và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Trong sản xuất nông nghiệp hướng mạnh vào các cây trồng có lợi thế như lúa, khoai tây, thực hiện tăng vụ đông xuân, gắn với phát triển cây dược liệu (đương quy, thảo quả, đan sâm, liên đằng hoa nhỏ, atiso...), đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nhờ đó sản lượng lương thực được nâng cao, năm 2022 đạt gần 3000 tấn (đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), lương thực bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 580 kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt là 29 triệu đồng/người (bằng 83% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội). Tốc độ tăng đàn trong chăn nuôi ở mức 6%/năm, đạt 100% so với Nghị quyết của Đại hội đề ra. Công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng đạt được những kết quả tích cực, trong hơn 2 năm không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra trên địa bàn, tình trạng phá rừng làm nương giảm đáng kể, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn hiện có 45,7%, đạt gần 80% chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Đến nay xã đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững phổ cập trung học cơ sở, tiểu học đúng độ tuổi và mầm non 05 tuổi. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên, xã đã đạt chuẩn về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 16%, mức độ giảm tỉ lệ sinh hàng năm 0,5%, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 hàng năm 12% đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 22%, (mục tiêu Nghị quyết 21,5%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 52%  (mục tiêu Nghị quyết 60%). Đến nay toàn xã đã có 9 bản được công nhân danh hiệu bản văn hóa, 4 đơn vị trường, trạm đạt cơ quan văn hóa. Xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân trên 6%/năm đạt 114.7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ xã cũng còn một số hạn chế. Tính tiền phong, gương mẫu của một số đảng viên chưa cao. Công tác dân vận còn chậm đổi mới về hình thức, chất lượng còn hạn chế. Hoạt động của HĐND trong việc quyết định, giám sát thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ đôi khi thực hiện chưa nghiêm túc. Một số chỉ tiêu và phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt hoặc khó đạt.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Tà Ngảo xác định: Tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hằng năm, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt hoặc khó đạt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục bám sát quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công, phận nhiệm cụ thể, rõ ràng, phát huy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Khai thác và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn xây dựng nông thôn mới tập trung cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và nguồn vốn giảm nghèo dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới, gắn với xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc huy động học sinh đến lớp ở các cấp học. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên... Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bám sát Nghị quyết, mối quan hệ công tác của Đảng bộ xã và quy chế làm việc của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác tổ chức, cán bộ; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND xã và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, nhất là trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị quy định về mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và các bộ, đảng viên...
 

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập100
  • Hôm nay25,453
  • Tháng hiện tại802,494
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down