Tăng cường hơn nữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Thứ hai - 27/07/2020 10:58 549 0
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm (PCTP), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác PCTP, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả tích cực.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trong công tác đấu tranh PCTP, thì công tác phòng ngừa có vai trò quan trọng nhằm khắc phục những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội, ngăn chặn, hạn chế và làm giảm từng bước, tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, PCTP.

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, PCTP; nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo thế mạnh của ngành, phù hợp với địa phương. 

Ngành Công an tăng cường các tổ đội công tác, cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở; phát huy tốt vai trò của lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTP, nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật; nêu cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: tội phạm ma túy, mua bản người, trộm cấp tài sản..., gắn với việc thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phối hợp tổ chức được trên 18 buổi tuyên truyền, phổ biến cho trên 560 lượt cán bộ, nhân dân về Luật phòng, chống ma túy, Luật mua bán người, Luật biên giới quốc gia... Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Bộ đội Biên phòng Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “nâng bước em tới trường”; gắn với dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới; hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân từng bước đẩy lùi các hủ tục, tập quán lạc hậu, tăng gia lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo... Sở Lao động, Thương binh và xã hội truyền thông trực tiếp tại cộng đồng các xã khu vực biên giới, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về thủ đoạn và hậu quả của việc mua, bán phụ nữ và trẻ em. Sở Tư pháp tăng cường các hoạt động giáo dục, phổ biến về PCTP, phòng chống mua bán người (PCMBN) thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, biên soạn hàng nghìn trang tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật phát hành tới cơ sở. Sở Y tế chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống ma túy, Luật phòng, chống HIV/AIDS trong công đồng dân cư, cấp phát hàng trăm nghìn bơm kim tiêm sạch cho những người nghiện chích ma túy tại cộng đồng chưa tham gia điều trị Methadone. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động); tổ chức 5 buổi tuyên truyền lưu động, 8 buổi chiếu phim cho hàng nghìn lượt người về chủ đề phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em quan biên giới. Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các lớp tập huấn, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; tranh thủ đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích cây có chứa chất ma túy sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia PCTP, PCMT và PCMBN, gắn với thực hiện có hiệu quả các đề án, cuộc vận động: “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ưu thế tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được phát huy. Báo Lai Châu, Đài phát thanh - truyền hình (PT - TH) tỉnh duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh nhân dân”, “Vì chủ quyền biên giới” với hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền. Đài PT - TH tỉnh biên dịch nội dung tuyên truyền sang 4 tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì), Báo Lai Châu phát hành 3 kỳ/tháng báo ảnh giành cho đồng bào vùng cao. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, về PCTP. Cùng với đó, nội dung về PCTP, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Nhất là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào phát triển văn hóa văn nghệ ở cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức của Nhân dân các dân tộc, xóa bỏ các phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu, giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. 

Ban Chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố cũng tích cực chỉ đạo các thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là về PCTP, PCMT, PCMBN, bằng nhiều hình thức, phong phú, phù hợp, chú trọng vào những địa bàn trọng điểm, những đối tượng dễ bị tác động vi phạm pháp luật.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của Nhân dân các dân tộc về phòng chống tội phạm được nâng lên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Các lực lượng chức năng, với nòng cốt là lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp đấu tranh PCTP; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điều tra, khám phá nhiều vụ án về tội phạm hình sự, ma túy không để hình thành các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây bức xúc trong Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững và cơ bản ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP trên địa bàn có thời điểm, có nơi bị gián đoạn, không được thường xuyên. Ý thức PCTP của một bộ phận quần chúng nhân dân một số nơi còn hạn chế; chủ quan, sơ hở trong quản lý tài sản, tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động phạm tội.

Để tiếp tục nâng cao ý thức của Nhân dân trong PCTP, Ban chỉ đạo tỉnh xác định cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP, PCMT, PCMBN, với trọng tâm: Cần có sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các lực lượng; phát huy tốt vai trò của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; lồng ghép trong hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao; tổ chức các cuộc thi, hội thi (tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa). Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua các tổ, đội công tác của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tranh thủ đội ngũ giàng làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... Nội dung tập trung vào tuyền truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTP, PCMT, PCMBN. Nhất là tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH đến năm 2020”... 

Gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTP với tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân các dân tộc. Xây dựng và củng cố phát huy hiệu quả các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PCTP; nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao.

Giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 287 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 281 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 974 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1463 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down