Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ tư - 28/07/2021 15:52 3.620 0
Công an chính quy xã, phường, thị trấn là công an cấp cơ sở thuộc hệ thống của tổ chức Công an nhân dân, làm nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; thời gian qua luôn được Ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh, toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Công an xã vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân
Công an xã vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân
Nhận thức rõ được vị trí, vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong việc nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề an ninh, trật tự ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và Đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã”, Đảng ủy và Ban Giám đốc công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bố trí công an chính quy về các xã, phường, thị trấn theo đúng tinh thần đảm bảo về số lượng và chú trọng về chất lượng. Đến hết tháng 8 năm 2020 Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí 327 đồng chí công an chính quy tại 94/94 xã trên địa bàn toàn tỉnh và đến hết tháng 9/2020 đã điều động và bố trí mỗi xã ít nhất có 05 đồng chí công an chính quy, nâng tỷ lệ biên chế công an cấp xã đạt trên 23%. Trong đó, về trình độ chuyện môn có trên 36% trình độ đại học, trên 61% là cao đẳng và trung cấp; về lý luận chính trị 42% có trình độ trung cấp, 54% đạt trình độ sơ cấp.

Việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đồng thời đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được điều động, bổ nhiệm chức danh công an xã được chú trọng về chất lượng, đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn, có kỹ năng cơ bản về vận động quần chúng nhân dân, do đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân; được quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện; tình hình đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương và bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ về quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, lực lượng công an chính quy cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản, có nề nếp, sự có mặt của công an chính quy tại xã đã góp phần răn đe các đối tượng, mang lại niềm tin cho Nhân dân. Chất lượng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở được nâng lên rõ rệt và hiệu quả hơn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được triển khai thực hiện bài bản, nhất là trong quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đầy đủ và quyết liệt, hoạt động có nề nếp, hiệu quả hơn so với thời gian trước. Đặc biệt, lực lượng công an chính quy xã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả… Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Lai Châu đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi lớn để đẩy mạnh xây dựng phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Tuy nhiên, cũng đang phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ từ tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp; tình hình thiên tai, dịch bệnh cũng có những diễn biến phức tạp. Trong nước và trong tỉnh các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, kích động gây rối an ninh trật tự; hoạt động lập “Nhà nước Mông”, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và cuộc cách mạng 4.0 tạo ra những thuận lợi rất cơ bản, song cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, bảo vệ an ninh Quốc gia từ sớm, từ xa; chú trọng giải quyết, triệt tiêu “từ gốc, tận gốc” những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an Lai Châu xác định tiếp tục xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở, với trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, nghị định của Trung ương Đảng và Chính phủ về xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong lực lượng công an xã, phấn đấu 100% xã có chi bộ công an; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong lực lượng công an xã; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị) và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, điều lệnh nội vụ cho lực lượng công an chính quy và lực lượng công an viên bán chuyên trách; xây dựng lực lượng công an xã bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; thực hiện đầy đủ và quan tâm các chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy công an các cấp; xây dựng cơ chế duy trì, tổ chức hiệu quả “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với Nhân dân; đồng thời tổ chức lấy ý kiến của người dân về năng lực công an xã, tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát sự hài lòng của người dân về an ninh, trật tự và ý thức trách nhiệm của lực lượng công an xã, lấy đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với các đơn vị.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử trong toàn lực lượng Công an Lai Châu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của lực lượng công an cấp xã. Xây dựng hạ tầng công nghệ, tổ chức trao đổi thông tin đến công an cấp xã; ứng dụng quản lý phần mềm, điều hành công việc, phần mềm phục vụ công tác quản lý, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân với phương châm “gần dân, vì Nhân dân phục vụ”./.

Tác giả bài viết: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 508 | lượt tải:127

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 316 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1834 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1829 | lượt tải:576
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 1,051
  • Tổng lượt truy cập: 7,476,871
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down