Cán bộ, đảng viên các cấp trong tỉnh đề cao trách nhiệm nêu gương

Thứ năm - 08/03/2018 08:59 558 0
5 năm qua, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trên địa bàn tỉnh đã có tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về trách nhiệm nêu gương; góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, năng lực hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cơ bản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân (ảnh: DH)
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cơ bản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân (ảnh: DH)
Quán triệt thực hiện 7 nội dung nêu gương theo Quy định, cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Gương mẫu trong thực hiện và vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc đánh giá kết quả nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu đã gắn với kết quả thực hiện cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác; được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, đánh giá qua kiểm điểm hằng năm và sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu đã thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm. Có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng nhân dân. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần tự giác, thẳng thắn, trung thực, cầu thị trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và trong kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; qua đó, góp phần khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cơ bản đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp xúc, làm việc với Nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; bảo vệ các lợi ích chính đáng của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Hằng năm, cơ bản cán bộ, đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét ở mức tốt.

Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; vận dụng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp trên thành mục tiêu, kế hoạch, biện pháp thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; ngăn ngừa những biểu hiện cục bộ, bè phái, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm". Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ bản cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong địa phương, cơ quan, đơn vị; chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện tốt việc quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong Nhân dân.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm đã cơ bản đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, trở thành việc thường xuyên, có nền nếp; nội dung đánh giá đã làm rõ ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của từng cá nhân. Nhìn chung, kết quả phân loại phản ánh sát thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và cá nhân. Hằng năm, có 70 - 72% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26-28% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1,25% không hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ chủ chốt cấp huyện có 68-70% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28-30% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1-2% hoàn thành nhiệm vụ, 1-1,5% không hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ chủ chốt cấp xã có 28-30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 66-68% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3-5% hoàn thành nhiệm vụ, 1-1,5% không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13-14%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 76-78%, hoàn thành nhiệm vụ 7-8%, không hoàn thành nhiệm vụ 0,6-0,7%.

 
4 3 18
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc (ảnh: DH)

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, góp phần chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo được sức răn đe cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa cao; vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tình thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ chưa cao, hạn chế về năng lực, vi phạm kỷ luật. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương và công tác kiểm tra việc tu tưỡng, rèn luyện đạo đức của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, dẫn đến triển khai có nơi còn hình thức.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy định của Trung ương, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tự mình nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cương vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp trong công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ và trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương... Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác và cuộc sống, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 10 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 878 | lượt tải:247

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 227 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 431 | lượt tải:14
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 11,524
  • Tổng lượt truy cập: 8,464,499
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down