Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ bảy - 20/05/2017 11:03 192 0
Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội (ảnh: PC)
Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội (ảnh: PC)
Dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực, trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Báo cáo đánh giá một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 khẳng định, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang di dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy kịp thời, đầy đủ, nhưng có có nội dung còn sao chép, thụ động...

Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được cấp ủy quan tâm hơn, nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Nội dung và hình thức tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng chưa thật phong phú, đa dạng phù hợp. Các báo đài chủ lực tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, thiếu thuyết phục. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn còn lúng túng, bất cập. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường phổ thông còn lúng túng, chậm cập nhật đổi mới. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm và nhiều hạn chế.
Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn các địa phương, đơn vị cũng như cả nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nội dung các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, trong đó nêu rõ tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó là: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu".

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, trong việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị: "Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu này là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Nêu thực tế triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 cho thấy vai trò người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn chứng: “Ở địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí Bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác thì ở đó người dân có đạo một lòng học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn thì ở đó việc học tập và làm theo Bác thường xuyên được quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành một cách thực chất”.

Cùng với đó, đồng chí lưu ý cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay, tốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã giải đáp, trao đổi cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết.

Tại Hội nghị, 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down