Tam Đường: Những kinh nghiệm sau 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 29/05/2016 10:26 250 0
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường đã có nhiều nỗ lực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả.
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - TUV, Bí thư huyện ủy Tam Đường tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Đồng chí Hoàng Thọ Trung - TUV, Bí thư huyện ủy Tam Đường tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai chặt chẽ từ thành lập Bộ phận giúp việc đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện hàng năm; liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

BTV Huyện ủy xác định bước đầu tiên, quan trọng là công tác tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị lồng ghép tuyên truyền với các các phong trào thi đua yêu nước và được tiến hành sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, như: Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; thông qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền cổ động trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và cơ sở, từ năm 2012 đến nay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng và duy trì đều đặn hàng tháng chuyên mục“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc từ huyện đến cơ sở: tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2011- 2015 toàn huyện đã tổ chức 1.353 hội nghị với tổng số 81.418 lượt đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia học tập. 

Xuất phát từ nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đăng ký từ 1 đến 2 việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác. 

Kết quả 5 năm qua, toàn huyện có có 91.253 lượt đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo. Hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị như ngành Giáo dục - Đào tạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức “thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử ngành y,... Ở cơ sở việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đều gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. 

Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã có nhiều mô hình, cách làm hay thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, như: Mô hình HTX chăn nuôi lợn ở xã Thèn Sin; nuôi trồng thuỷ sản theo hướng hàng hoá ở xã Sơn Bình, Bản Giang; đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, đạt năng xuất, hiệu quả ở xã Bình Lư, Bản Bo, Thị trấn; phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Bình Lư, Nà Tăm, Nùng Nàng...

Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy chế nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt đã có những việc làm thể hiện rõ sự nêu gương trước nhân dân, rõ nhất là thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, như gương mẫu đóng góp tiền, công sức để xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả như chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất lúa, chè chất lượng cao; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; xây dựng chợ Trung tâm Thị trấn Tam Đường; bố trí, sắp xếp lại dân cư, di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao tại xã Khun Há; điều động, luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở… Đảng bộ huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05 xã được UBND tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ đã có 138 tập thể, 440 cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, tôn vinh và khen thưởng qua Hội nghị biểu dương các cấp. 

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thời gian qua trên địa bàn huyện Tam Đường vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là trong thực hiện Chỉ thị, một số nơi thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể. Việc xác định các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân cần tập trung giải quyết còn chưa kịp thời ở một số địa phương, đơn vị. Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác định hướng trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo, nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên còn hình thức, hướng phấn đấu khắc phục chưa cụ thể và chưa gắn với chuyên đề hàng năm. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục…

Với những hạn chế trên, BTV Huyện ủy đã sâu sắc nhìn nhận đồng thời rút ra một số kinh nghiệm, lấy đó làm cơ sở cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Trước hết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy và lãnh đạo các cấp cần xác định trọng tâm, trọng điểm trong từng năm và từng giai đoạn, tập trung vào những nội dung thiết thực để giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thứ hai, ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tác dụng quyết định trong thực hiện Chỉ thị.

Thứ ba, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, tìm tòi những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ tư, phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích Chỉ thị, từ đó tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày./.

Tác giả bài viết: Hải Đường - Huyện ủy Tam Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down