Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Thứ năm - 21/05/2020 08:36 5.544 0
Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong những năm qua các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tăng cường tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến
Tăng cường tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến
Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”, giúp cho Đảng đề ra được những chủ trương, đường lối thực sự khoa học, sát với thực tiễn, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong nội bộ,... Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020” thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bậtgóp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được coi trọng. Tập trung đổi mới tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cơ sở, chú trọng quán triệt, học tập chuyên sâu. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt 96%, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, để tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng hiệu quả, thiết thực. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn; hầu hết các cơ sở đào tạo đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các binh chủng thông tin như Báo Lai Châu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các ấn phẩm mang tính báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, tăng thời lượng phát sóng, lượng thông tin, tính thời sự, mở thêm nhiều chuyên mục tăng tính hấp dẫn, thuyết phục từng bước nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó đưa nghị quyết “thấm” vào cuộc sống, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn, từ đó chuyển thành ý thức, trách nhiệm và tình cảm trong hành động.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp đảm bảo tính sát thực, khả thi cao. Giai đoạn 2016-2019, Tỉnh ủy đã ban hành 63 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, chương trình hành động; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết trên 60 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh. Năm 2019, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận”, là cơ sở khoa học giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 9/56 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng công trình lịch sử truyền thống; 18/108 xã, thị trấn đã biên soạn lịch sử đảng bộ. Hoạt động văn hoá, văn nghệ được đẩy mạnh, đảm bảo đúng định hướng, thiết thực, phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chất lượng thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nâng lên, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa tinh thần,bồi dưỡng truyền thống yêu nước, đạo đức, thẩm mỹ cho Nhân dân.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các cuộc triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng vùng cao, thông tin lưu động, tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc. Phát hiện, xử lý kịp thời những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin, phát tán, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác không để các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xâm nhập vào địa bàn, nhất là vùng đồng bào các dân tộc ít người.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; đặc biệt là tập trung thực hiện chủ đề hành động của Tỉnh ủy “Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả” đã trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm gương mẫu; đa số cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì Nhân dân phục vụ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Những kết quả trên thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, người đứng đầu; sự tham gia, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị và vai trò không nhỏ của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh còn có những hạn chế, bất cập như: Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng có việc còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi, đảng bộ còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc nêu gương, còn vi phạm những điều đảng viên không được làm. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, có việc chưa kịp thời; việc cung cấp, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội của một số địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động; chưa kịp thời tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa thật sự đa dạng, hấp dẫn; đời sống văn hóa ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều chi bộ chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương, ngành chưa coi trọng làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có mặt còn hạn chế, có nơi, có thời điểm chưa gắn lý luận với thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, kết quả chưa rõ nét.

Những hạn chế trên là do một số ít cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác tư tưởng, chưa thực sự quan tâm đúng mức và thường xuyên. Việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tư tưởng có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở có thời điểm chưa kịp thời. Một số cán bộ làm công tác tuyên giáo năng lực tham mưu, dự báo còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa còn hạn chế; có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu độc.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, cùng với cả nước Lai Châu có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp như: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác tư tưởng, coi đó thực sự là mặt trận hàng đầu và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Tiếp tục triển khai có trọng tâm Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020”, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh., tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, dư luận xã hội trực tiếp giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Đổi mới phương pháp nghiên cứu điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, năng lực dự báo tình hình; nâng cao chất lượng các hoạt động báo chí, chủ động cung cấp định hướng thông tin báo chí, định hướng các hoạt động tuyên truyền các sự kiện, hoạt động lớn của Trung ương và của tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; tổ chức đối thoại trực tiếp, thông tin hai chiều.

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo sát thực, khả thi. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng của Đảng bộ; hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng các thông tin, tài liệu, đảm bảo tính thời sự, phục vụ tốt cho hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tăng cườnggiới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu; thu hút đầu tư phát triển KT - XH. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, phản động trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu kích động, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tác giả bài viết: Mai Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 500 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1827 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1822 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 87
  • Hôm nay: 18,450
  • Tổng lượt truy cập: 7,472,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down